Företagens engagemang i förändring

Företagens samhällsengagemang verkar växa och deras relation till ideella organisationer har stor potential att utvecklas för att lösa olika samhällsutmaningar. FN:s globala hållbarhetsmål och nya krav på företagens hållbarhetsredovisningar kan vara en bidragande orsak till viljan att öka sitt ansvarstagande. Av Giva Sveriges medlemmar uppger 66% att de upplever ett ökat engagemang och intresse från företag.

Den 13 november lanserades den sjätte rapporten om ideella sektorns finansiering, ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” som tas fram av Giva Sverige och PwC. Rapporten visar att Sverige är i förändring och det kommer att påverka förutsättningarna för civilsamhället. Kommuner står inför en osäker framtid med minskade resurser. En stor del av föreningslivet verkar inom områden där kommunerna har ett frivilligt åtagande och med mindre resurser kan lagstadgade uppdrag får högre prioritet.

Förändringar sker generellt långsamt, det är sällan dramatiskt från år till år men det är vår bedömning i denna sjätte rapport att förutsättningarna för finansiering av ideell verksamhet i Sverige håller på att förändras. Och kanske mer omvälvande än vad civilsamhället är förberedda på.”
Johan Sverker, senior rådgivare på PwC.

Samtidigt visar företagen ett större intresse för att ta ansvar och bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar. Både de ideella organisationerna och företagen berättar om ett ökat engagemang där fler vill vara med och utforma en hållbar värld för framtiden. Organisationerna kan, genom att ingå i större och mer djupgående samarbeten, få tillgång till resurser som tidigare inte funnits och med de nya former av partnerskap som vi ser utvecklas ställs nya krav på hur organisationerna mäter företagens engagemang.

”FNs globala hållbarhetsmål verkar ge bränsle åt företagens hållbarhetsarbete samtidigt som de också förenar och skapar broar. Att målen är tydligt formulerade och har en deadline verkar göra dem agerbara och angelägna. I djupintervjuer med företag kommer de globala målen snabbt och ofta på tal”, säger Josefiina Ben Azzouz, analytiker på Giva Sverige.

”SDG:erna är ingen ledstjärna men de är viktiga globalt som något att samlas kring. Fungerar också som dörröppnare i dialogen med många NGO:s – vilka annars ofta är skeptiska, ibland rent fientliga, till näringslivet.”
Hållbarhetsansvarig företag

”Det handlar om hur man kan kroka arm på bästa sätt. För stora samarbeten
måste man hitta en gemensam idé där båda parter kan nå sina mål via samarbete. Annars blir det svårt att motivera insatser rent budgetmässigt.”
Hållbarhetsansvarig företag

Om rapporten
Det här är sjätte året Giva Sverige och PwC sammanställer kunskap i syfte att visa på förutsättningarna för finansiering av civilsamhället. Rapporten är tänkt att vara en kunskapsbas som organisationer, beslutsfattare, företag och andra intressenter kan ha nytta av för att bättre förstå förutsättningarna för finansiering av ideell verksamhet. Vi hoppas på detta sätt bidra till den ideella sektorns utveckling i samklang med omvärlden och de förändringar som ständigt pågår. Vår förhoppning är också att fler ska intressera sig för att bidra till att bygga upp kunskap om civilsamhället och dess förutsättningar.

Rapporten finns att hämta här