FRII i dialog med regeringen om förutsättningar för det civila samhället

Sedan 2018 är FRII en del av det som kallas Partsgemensamt forum där representanter för regeringen och det civila samhällets organisationer träffas för att föra dialog om hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras.

Partsgemensamt forum tillkom som en följd av propositionen En politik för det civila samhället (2009) där det framgår att politiken löpande ska genomföra dialog med det civila samhällets organisationer. Partsgemensamt forum samlar för närvarande 17 ideella organisationer som fyra gånger årligen träffar representanter från regeringskansliet.

Vad händer i Partsgemensamt forum 2019

De teman som kommer att diskuteras i forumet under 2019 är Demokrativillkor, Socialt företagande och social innovation, Krympande utrymme för civilsamhället samt Civilsamhällets nya former. Huvudsyftet med dialogerna är att dela kunskap, skapa förståelse för varandra och genom det förbättra villkoren för det civila samhället som en del av demokratin.

Ny samverkan ersätter Överenskommelsen

För att stärka dialog och samråd mellan regering och det civila samhället signerades Överenskommelsen under 2008. Överenskommelsen lades ner 2018, men ersattes av en breddad dialog, kallad NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället), som nu spänner över samtliga sakpolitiska områden. NOD konkretiseras av ett kansli som genom flera insatser verkar för att stärka dialogen mellan regering och det civila samhället. NOD administrerar Partsgemensamt forum, de driver ett antal lärnätverk där myndigheter och civilsamhällesorganisationer träffas och de arbetar forskningsnära i dialog med exempelvis Ersta Sköndal Bräcke högskola.

FRII som en del av NOD

FRII är glada att från och med 2019 ha blivit invalda i styrgruppen för NOD och vi ser här framemot att tillsammans med fem andra paraplyorganisationer verka för ett starkare civilsamhälle. Om du som medlem är intresserad av att bidra till FRIIs arbete inom NOD eller Partsgemensamt forum får du gärna kontakta oss.