Årsmötet beslutade om nya förtroendevalda, uppdaterade riktlinjer och harmoniserad medlemsavgift

Den 24 juni var det dags för Giva Sveriges årsmöte, den här gången digitalt. Med  hjälp  av Zoom, tyst acklamation och  erfarna mötesledare kunde den digitala stämman fatta beslut i en rad olika frågor.

Dessa beslut fattades under stämman:

 • Giva Sverige får fem nya förtroendevalda:  
  • Paula Guillet de Monthoux , World Childhood Foundation , valdes som ny styrelseordförande.
  • Andreas Drufva , Naturskyddsföreningen, valdes som ny styrelseledamot.
  • Christina ”Kicki” Aldrin, Stockholms Stadsmission, valdes som ny ledamot i valberedningen.
  • Kristina Ljungros, Astma och Allergiförbundet valdes som ny elektor i elektorsgruppen.
  • Josefin Fors, Grant Thornton, valdes som ny revisor.
 • Riktlinjer och arbetsordningar uppdaterades:
  • Kodkrav D6 i riktlinjer för intern kontroll och styrning revideras för att förtydliga att den ekonomiska redovisningen ska vara transparent och tillgänglig, samt att Giva Sverige inte ställer sig bakom specifika procentsatser för hur mycket av intäkterna som ska gå till ändamålet.
  • Valberedningens arbetsordning uppdateras för att anpassas till de nya stadgarna.
 • Harmonisering av medlemsavgifter
  • En förändring av medlemsavgifterna sker som bättre ska återspegla den bredd av medlemmar som Giva Sverige har. Den största förändringen är att två tak införs samt att tak och golv nu följer prisbasbeloppet istället för fasta summor. Den nya strukturen innebär en ökad medlemsavgift för knappt 30 medlemsorganisationer. Ökade intäkter ger också Giva Sverige möjlighet att vidareutveckla det intressepolitiska arbetet.

Ett stort tack riktas till Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt  center, för sin insats som mötesordförande, Lotta Säfström, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, för tiden i valberedningen,  Anneli Rogeman för tiden som elektor, Lena Johnson, Grant Thornton, för tiden som Giva Sveriges revisor samt sist men inte minst Per Leander för tiden som styrelseordförande.