Omställningsstödet måste ta hänsyn till civilsamhällets förutsättningar

Giva Sverige har tillsammans med Famna, Forum, KFO och IDEA skrivit ett gemensamt yttrande gällande promemorian ”Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset”.

Coronapandemin drabbar civilsamhället hårt. Många organisationer vittnar om minskade intäkter och nya merkostnader, samtidigt som man upplever ett ökat behov av insatser och verksamheter. Eftersom flera svårigheter återstår innan övriga förslag i ändringsbudgetar framlagda under våren ska kunna fungera för civilsamhällets organisationer, vill vi upprepa att ett särskilt utformat stöd för civilsamhället fortfarande krävs.

Vi ser ändå mycket positivt på att ideella föreningar, stiftelser och trossamfund uttalat inkluderas i det omställningsstöd som presenteras i promemorian. Det kvarstår dock ett antal svårigheter vad gäller förslaget i dess nuvarande form, inte minst i förhållande till att terminologi och verksamhetslogik utgår från näringslivet och dess associationsformer. Problemen gäller både beräkning av stödet och begreppen koncern och nettoomsättning.

Vi vill därför understryka att även om det är bra att civilsamhällets organisationsformer inkluderas i förslaget är detta inte ett stöd som är anpassat för eller utgår från civilsamhällets förutsättningar. Risken är därför att omställningsstödet endast får mindre betydelse som stöd för ideella organisationer.

Läs hela remissvaret här