Svenskarnas givmildhet och engagemang ökar under pandemin

Idag släpper Giva Sverige rapporten ”Givande, engagemang och förtroende i spåren av pandemin”. Den visar att det befarade intäktstappet av gåvor och donationer till ideella organisationer räddas av allmänhetens givande. Dessutom är fler än någonsin som anser att deras eget engagemang kan bidra till att lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Giva Sveriges största medlemsorganisationer, med 25 Mkr eller mer i intäkter från privat sektor, har besvarat en enkät om gåvor och bidrag under pandemiåret 2020. Prognosen, som bygger på preliminära insamlingsresultat, visar att de totala intäkterna från gåvor och bidrag väntas bli i nivå med eller strax under 2019, då totalt 9,1 miljarder kronor samlades in av medlemsorganisationerna.

Drygt 40 procent av organisationerna uppger en ökning av insamlade medel, medan drygt hälften förutspår en minskning och 6 procent att summan blir oförändrad jämfört med 2019. Den största förändringen i jämförelse med föregående år är att fler organisationer uppger att gåvor från företag har minskat. Och det är allmänheten som står för stabiliteten.

– Den nedgång i givande som vi uttryckte oro för i början av pandemin tycks ha uteblivit, åtminstone för de större organisationerna. Allmänheten har visat ett stort engagemang och en vilja att bidra under pandemiåret, och enligt vår prognos har gåvor från privatpersoner till och med ökat jämfört med 2019. Däremot verkar de organisationer som inte har lika stor andel av sina intäkter från privatpersoner haft det svårare under 2020, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Skattereduktion för gåvor kan ha haft betydelse
2020 var det första helåret som skattereduktionen för gåvor till organisationer som arbetar med social hjälpverksamhet och forskning kunde utnyttjas. 3 av 4 organisationer som har kommunicerat möjligheten till skattereduktion till sina givare uppger nu att de ser en ökning i gåvor från allmänheten under 2020.

– Skattereduktionen för gåvor som incitament för att öka engagemanget för ideella organisationer verkar fungera väl, men långt ifrån alla organisationer kan ta del av det. Alla ändamål, exempelvis även barn och unga eller natur och miljö, bör naturligtvis omfattas för att skattereduktionen ska bidra till ett livskraftigt civilsamhälle, säger Charlotte Rydh.

Fler än någonsin är mycket positiva till ideella organisationer
Giva Sverige har med hjälp av Novus även undersökt allmänhetens uppfattning om ideella organisationer. Allmänhetens inställning ligger relativt stabilt över tid; 8 av 10 har en positiv inställning till ideella organisationer. Ett år in i pandemin är det dock fler än någonsin som är mycket positiva till ideella organisationer; 41 procent, mot 30 procent förra året.

Två av tre instämmer i att de kan vara med och bidra till att lösa gemensamma samhällsutmaningar genom sitt eget engagemang, vilket är fler än 2019.

– Engagemanget är generellt sett stort i Sverige, och under pandemin verkar allt fler ha sett både vilken nytta ideella organisationer kan göra i kristid och att man själv som privatperson kan bidra. Under pandemin har vi sett fantastiska exempel på hur människor engagerar sig ideellt för att hjälpa andra, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Ladda ned rapporten här


Om undersökningarna

  • Prognosen för intäkter från gåvor och bidrag bygger på en enkät som Giva Sveriges 54 största medlemmar (de organisationer som har 25 mkr eller mer i intäkter från gåvor och bidrag) har fått möjlighet att besvara i februari 2021. Medlemmarna har besvarat frågor om preliminära insamlingsresultat för 2020. Totalt 39 organisationer har besvarat enkäten. Dessa 39 stod 2019 för 77 % av de totala intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten bland Giva Sveriges medlemmar.
  • I slutet av maj lanseras Giva Sveriges årliga rapport med en mer omfattande analys av ideella sektorns insamlingsstatistik, med resultat från alla medlemmar – omkring 160 stycken.
  • Giva Sverige har med hjälp av Novus undersökt allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande under sju år. Målgrupp är den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Undersökningen är genomförd i Novus riksrepresentativa Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Totalt omfattar undersökningen 1013 intervjuer. Deltagarfrekvensen är 56 %. Undersökningen har genomförts som en webbenkät den 20-27 januari 2021.

För mer information, kontakta Amelie Furborg, ansvarig intressepolitik och kommunikation: amelie@givasverige.se, 073-661 22 90