Trendspaning från Charity Technology Conference 2019

Vad pratas det om på en konferens som enbart handlar om teknik för insamlingsorganisationer? Mycket! Charity Technology Conference är en årlig konferens i London som anordnas av Civil Society Media, ett brittiskt medieföretag som fokuserar exklusivt på välgörenhetssektorn. Konferensen hade ett stort fokus på hur ny och framtida teknik kommer att påverka insamlingsbranschen och hur insamlingsorganisationen kan ta sig an ny teknik. I denna artikel beskrivs de övergripande teman från konferensen och sådant som de olika föreläsarna diskuterade. Konferensens röda tråd var hur teknik kommer spela fortsatt stor roll för organisationer i framtiden men att bra teknikarbete kräver ett stort fokus på kultur, arbetssätt, infrastruktur och processer – inte bara tekniken i sig.

Var står vi idag med ny teknik?
Många inslag handlade om var vi idag står kring ny teknik. Det sades att ”tech” blivit mainstream – alla pratar teknik – och att teknik påverkar oss mer och mer samt finns allt mer runt omkring oss. Samtidigt är det inte alltid så att tekniken blir synligare, då den både förfinas och vi vänjer oss vid den. Det lyftes dock att det är viktigt att fundera på hur pass digitaliserade ens målgrupper är, det är inte alltid alla ens målgrupper är de som digitaliserat först eller längst. Det påpekades att man med ny teknik bör fundera på om den just nu är ”nice to have” eller ”need to have”.

Generation Alpha är så vana med interaktiva pekskärmar att de tycker att alla ytor borde vara interaktiva oavsett om det är en digital skärm, en tidning, en bok eller kanske en vägg eller ett bord.

En föreläsare tog upp hur mycket tonvikt som lagts på ”Millenials”, alltså personer födda kring innan millennieskiftet, men att nu kommer Generation Alpha. Generation Alpha är personer födda från och med 2010, och de här personerna har vuxit upp från dag ett med digital teknik omkring sig. En anekdot var att Generation Alpha är så vana med interaktiva pekskärmar att de tycker att alla ytor borde vara interaktiva oavsett om det är en digital skärm, en tidning, en bok eller kanske en vägg eller ett bord. Utifrån detta sades att man bör fundera på hur Generation Alphas perspektiv och världsbild kan skilja sig från de generationer som vuxit upp med kanske främst TV eller andra statiska skärmar som främsta medium.

Det pratades även om stora teknikutvecklingar som Internet of Things, AI och 5G. Internet of Things (IoT) brukar beskrivas som när en ökad mängd saker, maskiner och tekniker som tidigare inte var online blir uppkopplade mot internet, och de tjänster, möjligheter och konsekvenser som kan följa av den uppkopplingen. AI, artificiell intelligens, kan beskrivas som att tekniken själv ska kunna lära sig nya saker eller där tekniken ska kunna utföra saker med samma kvalitet som människor. 5G är femte generationens mobilnät efter 3G och 4G och kommer möjliggöra betydligt högre dataöverföringshastigheter, så att teknik som tidigare krävt trådbunden uppkoppling nu kommer kunna göras trådlöst. Var för sig kommer IoT, AI och 5G föra med sig stora teknikutvecklingar som ger möjligheter till nya användningsområden, men framförallt kombinationer av IoT, AI och 5G sades skulle kunna ge stora teknikförändringar.

Digitalisering: Kultur, Processer, Teknik
Ett genomgående tema på konferensen var att när teknikutvecklingen går fort så är det viktigt för organisationer att ha bra processer för att hantera teknik samt att teknisk kompetens finns på både operativ- och ledningsnivå. Det diskuterades att man bör sluta prata om digitalt, då det idag är svårt att skilja vad som är en icke-digital och digital verksamhet åt. Med detta i åtanke rekommenderades det att inte ha ”digitala teams” eller att jobba med just ”digital marknadsföring”, för istället behövs kunskap om digitalt idag inom alla områden.

Det påpekades att teknik och digitalt inte är en lösning i sig, utan att det är ett verktyg som kan användas för möjligheter. Men för att en organisation ska kunna utnyttja möjligheterna med ny teknisk så behövs en kultur som främjar det. Att vara en ”digitalt mogen organisation” sades handla mer om personer, processer och kultur än teknik. Något som påpekades här var att det är viktigt att alla i organisationen har tillräcklig teknisk kompetens, både på operativ- och ledningsnivå. Samtidigt sa många att det tar tid att digitalisera, eftersom det är en resa med nya arbetssätt. Ett citat om digitalisering var att ”Man behöver en digital kultur. För utan kultur, blir det bara förändring”.

Det togs upp att teknik kan möjliggöra nya perspektiv över tidigare gränser, så att det är viktigt att alla organisationens delar samarbetar kring digitalisering. Ett exempel som nämndes var vikten av samarbete mellan marknads- och teknikavdelningen, men även att ha med controlling och juridik. Bra processer för samarbete mellan avdelningar och en bra infrastruktur för rutiner och data lyftes fram som viktigt för bra digitalt arbete. Det pratades också om att det viktigt att man inte bara skapar ny teknik, utan även bestämmer ansvarsroller för att förvalta den nya tekniken. Till exempel nämndes hur ny teknik kan skapa användarresor som rör sig över flera olika system och då är det viktigt att man inte bara ser till ett system utan till hela användarresan

Innovationer och agilt arbete
Ett ämne som diskuterades mycket på konferensen var hur man kan arbeta med innovation. Det diskuterades att det ibland finns en risk att bli distraherad av sådant som låter innovativt även innan det är tydligt hur användbart det är. Ett exempel var en talares första minnen av digitalisering på 80-talet när den som hade den mest avancerade digitala klockan var den coolaste, även fast ingen egentligen hade särskilt stor användning av ett armbandsur med inbyggd miniräknare. Det diskuterades också om när AR (Augmented Reality, t ex glasögon som kan visa hologram i vår vanliga värld) och VR (Virtual Reality, t ex glasögon som visar en helt ny värld) skulle börja bli stort och ett svar var att det inte kommer att bli det förrän det kan lösa ett problem bättre än nuvarande lösningar.

För att hantera innovation rekommenderades att arbeta agilt med små korta test som snabbt ger tydlig feedback på ens frågeställningar så att man får lärdomar och nya hypoteser man kan testa. Gör man mindre test där man snabbt får svar minskar risken att misslyckade projekt är kostsamma och det blir enklare att värdera alla test som värdefulla insikter och lärdomar. Till exempel nämndes att ett användartest med en enkel mockup ibland kunde ge nästan lika mycket värdefulla lärdomar som att bygga en kostsam riktig teknisk lösning.

Sammanfattningsvis
Något som sades tydligt på konferensen var att allt arbete med innovation och ny teknik behöver vara Privacy by Design och alltid hantera datasäkerhet och GDPR. Teknik påverkar organisationer och mycket har redan hänt kring digitaliserig de senaste åren, samtidigt som flera stora teknikutvecklingar med IoT, AI och 5G är på väg. Sammanfattningsvis skulle jag säga att konferensen huvudbudskap var att om man vill arbete framgångsrikt med ny digital teknik så är kompetens hos anställda, processer för samarbete, infrastruktur för rutiner och data, kultur i organisationen samt ett agilt arbetssätt minst lika viktigt som tekniken i sig.

Läs mer om Carity Technology Conference 2019 och dess talare här 

Text: Christoffer Aldin, Analytiker, Svenska Röda Korset