Forum och Giva Sverige i gemensamt remissvar: ”Allvarliga risker med inskränkningar i föreningsfriheten”

Forum och Giva Sverige välkomnar regeringens ambition att stärka arbetet mot terrorism, men varnar samtidigt för allvarliga risker med Grundlagskommittén delbetänkande ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer” SOU 2021:15.

Terrorism är en mycket allvarlig form av brottslighet och utgör ett hot mot människors säkerhet såväl som mot demokratin. Samtidigt får arbetet mot terrorism aldrig leda till att vi försvagar själva den demokrati vi vill värna och skydda. Inskränkningar av föreningsfriheten bör därför endast göras när alla andra verktyg är uttömda. Att möjliggöra för riksdagen att i vanlig lag besluta om att begränsa föreningsfriheten kommer i det avseendet med allvarliga risker. Vi vill därför att författningsförslaget kompletteras med en mer utförlig analys och beskrivning av hur grundläggande mänskliga rättigheter och folkrättsliga regler ska kunna garanteras efter genomförd grundlagsändring. I detta ingår skrivningar som säkrar civilsamhällets organisationers rätt att finnas och verka i sårbara sammanhang.

Rätten att organisera sig är själva kärnan i ett fritt civilsamhälle som del av ett demokratiskt samhälle. Forums utgångspunkt är att föreningsfriheten är en mänsklig rättighet som inte ska inskränkas. Rasistiska, diskriminerande eller kränkande handlingar däremot ska aldrig accepteras, naturligtvis inte heller handlingar som faller under kategorin terrorism. Att motarbeta terrorism av olika slag är en mycket viktig uppgift för varje demokrati, men det får aldrig leda till att vi försvagar det vi säger oss vilja skydda – själva demokratin.

Läs remissvaret här