Giva Sverige positiva till utredningen En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Giva Sverige stödjer utredningens bedömning att skriftlighetskravet vid telefonförsäljning inte bör utvidgas till att gälla även försäljning av speltjänster.

Giva Sverige håller med om att redan gällande regler säkerställer ett gott konsumentskydd vid denna typ av tjänster och att överträdelser av regelverket hanteras bäst genom en effektiv tillsyn och inte genom en utvidgning av skriftlighetskravet.

Läs hela svaret samt våra övriga remissvar här