Giva Sverige svarar på remiss: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Giva Sverige bjöds i mars 2022 in för att svara på en lagrådsremiss rörande samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagförslaget rörde främst en ökad informationsdelning och en uppluckrad sekretess för att underlätta samverkan mellan verksamhetsutövare och myndigheter.

Giva Sverige hade följande ståndpunkter kring förslaget: 

• Välkomnar en tydligare definition av vilka fysiska och juridiska personer som omfattas av lagstiftningen.
• Ser positivt på en mer effektiv bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som men förordar samstämmighet mellan myndigheter, verksamhetsutövare och kund för att kunna bistå ideella organisationer med efterlevnad av regelverken.
• Är oroade över hur en utökad informationsdelning leder till ökad risk för missbruk av känslig information.
• Är oroade över att ansvaret för riskbedömning i högre grad flyttas över från myndigheter till verksamhetsutövare och därmed kan leda till godtyckliga och oskäligt betungande krav på ideella organisationer.
• Ser risker i att sanktionsrisken för verksamhetsutövare kommer att leda till strängare än nödvändig tolkning av regelverken vilket i sin tur påverkar våra medlemmars möjlighet att genomföra transaktioner.

Utöver detta ser vi en risk i att de utökade regelverken i sin helhet kan påverka ideella organisationers framtida möjlighet att verka och bidra med sitt viktiga stöd i högriskzoner då vi redan idag tagit del av vittnesmål om begränsningar av ideella organisationers möjligheter att verka i denna typ av områden.

Läs hela svaret samt våra övriga remissvar här