Giva Sverige välkomnar stödfunktion för offentliga bidragsgivare men frågetecken kvarstår

I juni förväntas demokrativillkorsutredningen att efter två år av utredningar utmynna i en proposition. Det är då av viktigt att regeringen visar att den kritik som Giva Sverige och andra civilsamhällesaktörer framfört har övervägts. Civilsamhället behöver ett sammanhållet regelverk att förhålla sig till som både tar hänsyn till sektorns särart och bidrar till en rättssäker granskning utan att vara orimligt betungande.

I december 2021 kom slutbetänkandet i demokrativillkorsutredningen ”Rätt mottagare – granskning och integritet” (SOU 2021:99). I denna föreslås inrättandet av en stödfunktion belägen hos Centrum för Våldsbejakande Extremism (CVE) som ska bistå offentliga bidragsgivare i utredningar när misstankar om antidemokratiska kopplingar hos en organisation uppkommit. I ett gemensamt remissvar tillsammans med Forum, Famna, Fremia och Civos understryker vi tidigare identifierade frågeställningar från detta och tidigare delbetänkanden.

Vi ställer oss positiva till inrättandet av en stödfunktion då vi ser att detta kan leda till en mer rättssäker process och ett sammanhållet regelverk. Samtidigt ser vi en otydlighet i remissen vad gäller definitioner och problemets omfattning. Utan att veta hur stor andel av offentliga bidrag som betalats ut till antidemokratiska mottagare är det svårt att bedöma om åtgärderna är proportionerliga. Likaså saknar vi tydliga definitioner av nyckelbegrepp såsom kopplingar, civilsamhälle och beslutsorgan. Utöver detta poängterar vi vikten av att den granskade ska kunna bemöta eventuella anklagelser.

Läs hela svaret och se våra andra remissvar här