Ny ledning för WaterAids insamlings och kommunikationsarbete

Den ny­bil­dade in­sam­lings- och kom­mu­nika­tion­savdel­nin­gen kom­mer att ledas av Mathilda Piehl, tidi­gare kom­mu­nika­tion­schef på Wa­t­erAid. I avdel­nin­gen in­te­gr­eras tre en­heter: kom­mu­nika­tion, pri­vat in­sam­ling och före­tagssamar­beten. Louise Myrseth, som tidi­gare varit or­gan­i­sa­tio­nens pres­sans­varig, tar över som in­terim kom­mu­nika­tion­schef. Dessu­tom välkom­nar Wa­t­erAid två nya an­sik­ten i led­nin­gen: Johan Harlén som chef för pri­vat in­sam­ling och Olle Wallin som blir chef för före­tagssamar­beten.

De senaste två åren har WaterAid ökat antalet givare och stärkt sin synlighet i den offentliga debatten och nu bildar organisationen en ny avdelning för att ytterligare förstärka arbetet. Genom att sammanföra arbetet med insamling och kommunikation skapas en avdelning med en gemensam strategi som sätter fokus på innovation, kreativitet och datadrivna arbetsmetoder. Förändringen innebär att flera nya spetskompetenser ansluter sig till teamet.

Anna Nilsdotter, gen­er­alsekreter­are för Wa­t­erAid, kom­menterar förän­drin­gen:

”Vårt mål är att samla in ännu mer pen­gar och bli ännu mer syn­liga i de­bat­ten, så att fler män­niskor ska kunna få till­gång till rent vat­ten världen över, och den här omor­gan­is­erin­gen är ett stort steg i den rik­t­nin­gen. Sam­tidigt vill jag passa på att tacka vår tidi­gare in­sam­lingschef Nadia Forslund för hennes värde­fulla in­satser un­der de senaste fyra åren, särskilt vad gäller vår tillväxt av in­di­vidu­ella gi­vare.”

Mathilda Piehl, ny in­sam­lings- och kom­mu­nika­tion­schef:

”Vi lever i en snab­brörlig värld där be­hov ständigt förän­dras och ut­maningar snabbt skif­tar karak­tär. Då krävs en ty­dlig strategi med fokus på in­no­va­tion och datadrivna ar­betsme­toder. Jag kän­ner mig öd­mjuk in­för uppgiften att leda vår nya avdel­ning och ser fram emot att till­sam­mans med vårt fan­tastiska team fort­sätta att vara en dri­vkraft för pos­i­tiv förän­dring.”

Läs mer här!