Det finns potential för mer engagemang!

Krönika i Patos, 20 december 2023

Människors och föreningslivets vilja och kapacitet att mobilisera engagemang upphör aldrig att imponera, i kris såväl som i lugnare tider. Volontärbyrån jobbar för att underlätta för ideellt engagemang, och koppla ihop människor som vill göra mer med organisationer som vill bli fler. Det har vi arbetat för i mer än 20 år nu, och vi ser ett allt större behov av att visa vägen till sammanhang där människor kan engagera sig och göra skillnad tillsammans med andra som delar ens intressen.  

Runt fyra av tio svenskar anger att de har engagerat sig i en ideell förening eller liknande under de senaste tolv månaderna, visar den sifo-undersökning som gjordes på uppdrag av Volontärbyrån i november i år. Sett till hela befolkningen är det ideella engagemanget stabilt, men däremot visar vår undersökning att unga vuxna engagerat sig i något mindre utsträckning under det gångna året. Under det senaste året har ungefär var fjärde ung vuxen mellan 18 och 29 år engagerat sig i en ideell organisation. Det är en minskning jämfört med tidigare år, då ungefär var tredje ung person svarade att hen engagerat sig.  

Det finns potential för mer engagemang – drygt sex av tio svenskar uppger att de kan tänka sig att engagera sig ideellt på något sätt. Vi ser att många vill engagera sig, men tyvärr vet de ofta inte hur de ska göra. Vår undersökning visade nämligen också att majoriteten av de yngre inte vet eller är osäkra på hur de kan komma i kontakt med en etablerad ideell organisation eller förening. Bland de över 29 är det långt fler som vet hur de skulle gå till väga för att engagera sig ideellt.  

Många unga är väldigt samhällsengagerade och har starka ideal. Men om tendensen är att ungas engagemang i det traditionella föreningslivet skulle minska, för att de inte vet hur de gör för att hitta in, så är det allvarligt. Det organiserade ideella engagemanget i exempelvis scoutkårer, barnrättsorganisationer, kvinnojourer och idrottsföreningar stärker demokratin och är en viktig väg in i gemenskap och sammanhang, inte minst för unga. Här måste tröskeln till föreningslivet vara så låg som möjligt, för att organisationer ska kunna involvera fler. Att så många unga inte vet hur de kan komma i kontakt med föreningar visar att det behövs mer kunskap om föreningslivet och hur man kan engagera sig. Där har vi inom civilsamhället ett ansvar. Vi behöver berätta om hur vi jobbar och hur en kan bli delaktig som ideell i våra föreningar. 

om tendensen är att ungas engagemang i det traditionella föreningslivet skulle minska, för att de inte vet hur de gör för att hitta in, så är det allvarligt

Volontärbyråns årliga rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2023, visar att en av de främsta drivkrafterna bland de engagerade är att vara med och påverka samhället i en positiv riktning. Det gäller alltså för organisationer att kommunicera hur de gör just det, och samtidigt aktivt jobba för att inkludera fler, oavsett ålder, bakgrund eller funktion. Då ökar möjligheterna att locka fler till ideellt engagemang. Det tror vi är avgörande framåt, för när fler engagerar sig ideellt stärks tilliten mellan människor, risken för ofrivillig ensamhet minskar och fler får chans att vara med och bidra. Möjligheterna att möta samhällsutmaningarna ökar, för det säger sig ju sig självt att fler kan göra mer tillsammans.  

/Anna Snell, verksamhetsledare Volontärbyrån