Ledare: Giva Sverige höjer ambitionen för en relevant kvalitetssäkring

Charlotte Rydh

Ledare i Patos, 9 juni 2022.

Förtroende är en avgörande faktor för att engagera sig i en ideell organisation eller ge en gåva. Giva Sveriges årliga undersökning bland allmänheten visar att 8 av 10 har en positiv inställning till ideella organisationer och att den viktigaste faktorn för förtroende är öppenhet kring hur organisationen styrs. Seriösa organisationer värnar alltid sina givare för utan stödet från allmänhet, företag och organisationer kan inte organisationen existera. 

Förtroende kräver trovärdighet. Därför har Giva Sverige sedan starten för drygt 30 år sedan arbetat för tryggt givande med utgångspunkten att idéburna organisationer är kompetenta och kan, liksom andra sektorer, sätta upp relevanta regelverk som säkrar ordning och reda. Kvalitetskoden är ett samlingsnamn för de fyra regelverk inom etik, ekonomi, intern kontroll och effektmätning som Giva Sveriges medlemmar har utvecklat under årens lopp. Och med hjälp av Kvalitetskoden står våra medlemmar för ett tryggt givande i hela kedjan; från att ställa frågan om en gåva eller ett bidrag via transparent redovisning och styrning till att arbetet ger reell effekt för mottagare och ändamål. 

Därför är jag otroligt glad att Giva Sveriges årsmöte tog ett viktigt och modigt beslut för att vidareutveckla Kvalitetskoden och därmed öka trovärdigheten för Tryggt givande. Medlemmarna beslutade nämligen att inrätta en Kodkommitté, en grupp fristående från Giva Sverige med relevant kompetens inom områden som redovisning, juridik, ledning, marknadsföring, insamling och ideell sektors särart som ska sätta riktlinjerna för delar av Kvalitetskoden. 

Ambitionen är nu att vidareutveckla Kvalitetskoden tillsammans med aktörer i civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv och verka för harmonisering med andra regelverk, minska dubbelrapportering och kostnader och framför allt, långsiktigt stärka trovärdigheten för civilsamhällets organisationer. 

Kvalitetskoden är ett ramverk där riktlinjerna för årsredovisning, intern kontroll och effektrapportering kan användas brett inom civilsamhället och bidra till  transparent och professionell styrning, oavsett finansieringsform.  

Behovet av en relevant och modern kvalitetssäkring för gåvo-och skattefinansierade organisationer bottnar i vikten av att stärka vårt demokratiska samhälle med bred delaktighet. En gedigen kvalitetssäkring av ideella organisationer lägger grunden för förtroende och tillit bland såväl allmänheten som företag och myndigheter.  

I den snabbt föränderliga omvärld vi lever i idag har ideella organisationer en viktigare roll att spela i samhällsutvecklingen än någonsin. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Kodkommittén vidareutveckla en kvalitetssäkring som stärker civilsamhället och tryggar givandet!  

Charlotte Rydh, generalsekreterare