Giva Sverige lanserar Gåvoindex – en ny indikator för givandets utveckling

Nu lanserar Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, ett nytt sätt att följa hur gåvor och bidrag från allmänhet och företag utvecklas. Gåvoindex i augusti landar på 63, en ökning med tre enheter från februari då mätningen startade.

Svenskarnas givande har ökat stadigt under hela 2000-talet. Mellan åren 2004 och 2022 ökade intäkterna från gåvor och bidrag till Giva Sveriges medlemmar med nästan 10 procent och 2022 nådde insamlingen 13,1 miljarder kronor. Branschorganisationen följer utvecklingen noga och ger varje år ut flera rapporter som redovisar och analyserar givandet.

För att snabbt kunna ge en indikation över givandet i Sverige lanseras nu Gåvoindex; en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Indexet beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.

– Vi har tagit fram Gåvoindex för att vi och omvärlden snabbt och enkelt ska få en känsla för hur givandet utvecklas, i relation till konjunkturläge och den ekonomiska utvecklingen. Det finns ett stort intresse för hur svenskarnas givande förändras beroende på konjunktur, kriser och större händelser i omvärlden, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar jämfört med prognos, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.

Gåvoindex sjönk under våren och sommaren, för att öka i augusti
Giva Sverige började mäta Gåvoindex i februari i år och det har sjunkit med fyra enheter fram till juli; från 60 till 56. I augusti stiger dock gåvoindex igen till 63, framför allt drivet av att insamlingen från allmänheten gått bättre än förväntat under månaden.

– Under den tid som vi har kunnat följa gåvoindex kan vi se att givandet utvecklas i linje med den övriga samhällsutvecklingen, trenden ser till exempel likadan ut som för inköpschefsindex och många andra ekonomiska indikatorer. Under augusti visar dock Gåvoindex att givandet utvecklat sig mer positivt än förväntat. Vi kan också se att våra medlemmar fortfarande har en övergripande positiv syn på givandet ett år framåt, vilket är glädjande givet det tuffa ekonomiska läget just nu, säger Mårten Palmefors, analytiker på Giva Sverige.

Nästa månad får utvisa om ökningen var en enstaka topp eller inte. Gåvoindex kommer framåt att presenteras månadsvis på Giva Sveriges webb.

Läs mer om Gåvoindex och hur det tas fram här

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97