Ökad samverkan stärker kvalitetssäkring av ideella organisationer

Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll har beslutat att inrätta en Samrådskommitté för att på ett koordinerat och enklare sätt fånga upp insamlingsorganisationers synpunkter och bidra till att föreskrifterna för 90-konto stärker kvalitetssäkringen av ideella organisationer.

Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige har under längre tid fört en dialog kring hur kvalitetssäkring av ideella organisationer som tar emot gåvor från allmänheten kan utvecklas för att vara relevant för givarna i en alltmer digitaliserad och snabbrörlig värld. Genom Samrådskommittén skapas en plattform för strukturerad dialog där både medlemmar i Giva Sverige och 90-kontoinnehavare är representerade.

– Från styrelsens sida ser vi fram emot att ha ett forum som kan bidra till en bredare kunskap och en djupare förståelse för olika ideella organisationers förutsättningar, ledning och styrning, säger Sven Johannisson, ordförande för Svensk Insamlingskontroll.

Förslag från Samrådskommittén behandlas av styrelsen för Svensk Insamlingskontroll och kan leda till beslut om ändrade samt nya föreskrifter för 90-konto. Ledamöter till Samrådskommittén utses inom kort och beslutas av styrelsen för Svensk Insamlingskontroll.

– Vi är mycket glada att nu få till stånd en strukturerad samverkan mellan Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll eftersom det både kommer öka tryggheten för givarna och effektivisera rapportering för organisationerna, säger Paula Guillet de Monthoux, ordförande för Giva Sverige.

För mer information, kontakta:
Lena Hörnblad, kanslichef, Svensk Insamlingskontroll
08-783 80 61, lh@insamlingskontroll.se

Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige
073-661 22 93, charlotte@givasverige.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening vars syfte är att verka för att offentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll. Huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Organisationer som uppfyller föreskrifterna beviljas 90-konto. I dagsläget omfattas närmare 450 organisationer.

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för etisk, professionell och transparent styrning och ledning av ideella organisationer. Giva Sverige verkar för ökat och tryggt givande för att säkra ett livskraftigt civilsamhälle i Sverige. De närmare 190 medlemmarna samlade in drygt 13 miljarder kronor 2022 och representerar en bredd av organisationer och ändamål.