Viktiga förbättringar för betalningsmarknaden föreslås

Den 31 mars presenterade Anna Kinberg Batra, särskild utredare av statens roll på betalningsmarknaden, utredningens slutbetänkande till regeringen. Mot bakgrund av den snabba digitaliseringen på finans- och betalningsmarknaden liksom den minskade användningen av kontanter har utredningens uppdrag varit att se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur den bör se ut i framtiden. Under utredningen gång vi tillsammans med andra intresseorganisationer bidragit med civilsamhällets perspektiv eftersom konsekvenserna för organisationer, ideellt aktiva och stora grupper i samhället inte i tillräckligt hög grad beaktats vid utvecklingen av betalningsmarknaden.

När kontanthantering försvinner i allt högre grad och tillgången till bankkonto försvåras drabbas vissa samhällsgrupper hårt, vilket har varit ett viktigt budskap till utredningen. Dessutom har bankernas riskbaserade förhållningssätt i kombination med låg kunskap och förståelse för civilsamhällets organisationer gjort det svårt för ideella organisationer att få tillgång till banktjänster.

Utredningens slutsats att staten behöver ta mer ansvar för betalningsmarknaden är i linje med den övergripande bild vi framfört till utredningen. Flera av de förslag som utredningen presenterar i sitt slutbetänkande är också positiva för civilsamhället i stort.

Utredningen poängterar att samhället behöver verka för att tillgången till kontanter som grundläggande betaltjänst inte minskar samtidigt som man tillgängliggör digitala betalmedel till fler. Förslaget om nationell E-legitimation är också viktigt för att tillgängliggöra digitala betalningar för fler och samtidigt öka säkerheten.

Det framkommer även att bristande tillsyn från Finansinspektionen kan vara en av anledningarna till bankernas riskbaserade förhållningssätt som begränsar tillgången till banktjänster för civilsamhällets organisationer och ideellt aktiva. Utredningen föreslår att Finansinspektionen bör föra statistik gällande tillgång till betalkonto för att på så sätt öka kunskapen om problemet och relevanta tillsynsåtgärder kan utformas. Att ge Finansinspektionen ett större ansvar över tillsynen är förhoppningsvis ett första steg till att höja rättssäkerheten för ideella organisationer.