Givandet i linje med förväntan under januari

Gåvoindex (FMI) för januari backar till 62, ned från 69 i december. Främst beror det på att givandet under hösten och i samband med jul var högre än många vågat tro på, medan det nu ligger mer i linje med förväntningarna. Även om givandet bibehåller en hög nivå innebär dock inflationens urholkning av gåvorna, kombinerat med det allmänna kostnadsläget, att givandet i praktiken måste öka för att organisationerna ska kunna uppnå samma effekt som innan lågkonjunkturen slog till.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden (FMI Nuläge) och prognosen om ett år (FMI Prognos) hos Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet.

Delindexet FMI Nuläge som visar utvecklingen för januari hamnar på 48, vilket betyder att organisationerna överlag ser ett nära oförändrat givande. Detta efter en period under hösten där givandet varit högre än förväntningarna, delvis som en konsekvens av händelserna i Israel och Gaza, men också för att givandet i samband med jul var på en relativt hög nivå trots lågkonjunkturen. Den positiva bilden av givandet blir dock betydligt svagare när hänsyn tas till inflationsjusterade siffror, vilket Giva Sveriges kvartalsstatistik för Q4 visade. FMI prognos ligger på 77, ner två steg från 79 i december, vilket innebär en fortsatt stark optimism om ett ökat givande om ett år.

-Det blev tydligt under 2022 och 2023 att en ökning i gåvor och bidrag under en lågkonjunktur framför allt sker i nära samband med stora kriser i omvärlden, medan det i övriga perioder ligger kvar på liknande nivåer som åren innan. När mediautrymmet minskar för stora omvärldshändelser som till exempel den fullskaliga invasionen av Ukraina minskar även givandet, något som även går att förvänta kring situationen i Gaza. Det är därför inte oväntat att givandet under januari ligger kvar kring den nivån vi sett under tidigare år, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige.

Organisationer med internationell verksamhet ser i högre grad ett ökat givande under januari jämfört med organisationer som enbart har verksamhet i Sverige. Organisationer med verksamhet i Sverige var istället mer positiva under december än de internationella. Det tyder på att givarna har haft ett större fokus på ändamål i närområdet i samband med julperioden, och att internationella ändamål nu engagerar igen i något högre grad.

Om Gåvoindex/Fundraising Managers Index (FMI)

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet är en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga och generalsekreterare hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar jämfört med vad de förväntat sig, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.

Mer om Gåvoindex och hur det tas fram

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97