Visselblåsarfunktion för ideell sektor – redan krav i Kvalitetskoden

År 2018 rapporterade hela 47% av tillfrågade verksamhetsutövare att de drabbats av någon form av ekonomiska oegentligheter under de senaste två åren. Av dessa oegentligheter upptäcks fyra av tio via tips eller klagomål.* En visselblåsarfunktion kan hjälpa till att tidigt upptäcka och förebygga beteenden och aktiviteter som annars kan undkomma interna kontrollfunktioner.

Sedan den 17 december 2021 finns den så kallade ”visselblåsarlagen” som är utformad för att stärka skydd mot repressalier för visselblåsare. Men redan 2014 infördes det som krav i Giva Sveriges Kvalitetskod. Där står att organisationen ska utarbeta processer som möjliggör för externa och interna intressenter att anonymt anmäla misstänkta oegentligheter utan att själva drabbas negativt. Anonymiteten som Kvalitetskoden kräver gäller inte i nuvarande lagkrav men där finns heller inget hinder för detta. Kravet för visselblåsarfunktion i Giva Sveriges Kvalitetskod gäller organisationer som rapporterar på nivå 3 (omsättning över 50 mkr) oavsett om de omfattas av lagkravet eller ej.

Och med den nya visselblåsarlagen gäller följande för ideell sektor:

  • Verksamhetsutövare (inklusive ideella organisationer, trossamfund och stiftelser) med 50 eller fler anställda måste inrätta rapporteringsfunktioner avseende misstänkta missförhållanden. Detta kan t.ex, innefatta lagbrott, korruption, överträdelser av interna riktlinjer och strukturella missförhållanden.
  • Visselblåsarfunktionen ska möjliggöra rapportering i särskilt utformade rapporteringskanaler. Oberoende personer med utredningsmandat ska hantera mottagning och utredning. Dessa personer kan antingen vara anställda av verksamhetsutövaren eller externt anlitade. Lagen inkluderar också skydd mot repressalier för den som lämnar information. Organisationer med 50-249 anställda behöver inte ha en separat visselblåsarfunktion utan kan dela vissa delar med andra.

För de som omfattas av det nya lagkravet behöver följande handlingar genomföras:

  • Etablera en rapporteringskanal (teknisk lösning, möjlighet till muntlig och skriftlig rapportering, ska den rapporterande kunna vara anonym? Vem kan rapportera?)
  • Etablera en mottagningsfunktion antingen internt eller via tredje part (säkerställ resurser och sekretesshantering, formulera policys och riktlinjer, informera berörda parter)

För de som omfattas av Giva Sveriges krav enligt kvalitetskoden hänvisar vi till riktlinjerna för intern kontroll och styrning, krav D13 som du hittar via denna länk.

*PwC Economic Crime Survey, 2018