Var med och skapa lika villkor för civilsamhället i Europa!

I februari antogs en relativt skarp resolution i EU-parlamentet där det slogs fast att civilsamhället, trots sin viktiga funktion i samhället, inte ges möjlighet att verka över landsgränserna i samma utsträckning som näringslivet. Parlamentet har därför lagt fram ett förslag som bland annat omfattar ett harmoniserat regelverk och en gemensam europeisk organisationsform för civilsamhället för att stärka sektorns möjligheter. Nu uppmanas civilsamhällesorganisationer runtom i Europa att ge sin feedback på förslaget senast den 28 oktober.

Dagens regler skapar bland annat hinder när organisationer är verksamma i flera länder, när organisationer från olika medlemsstater vill samverka eller när medlemmar vill organisera sig över landsgränserna. Det kan innefatta allt ifrån problem med registrering, transaktionskostnader och tillgång till bankkonto vilket gör att de administrativa kostnaderna för organisationer är högre än för exempelvis företag som sedan länge har haft fördelen av en erkänd europeisk associationsform.

Dessutom uppmärksammar parlamentet hur gemensamma europeiska åtgärder, som exempelvis motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism, skärpt lagstiftning om telemarketing och integritetsskydd samt flertalet statliga åtgärder begränsar civilsamhällets organisationer genom rättsliga, administrativa och praktiska hinder. Även om dessa lagstiftningar inte är avsedda att påverka det civila samhällets organisationer negativt har många av dem inneburit oönskade konsekvenser. Detta kan enligt parlamentet snedvrida förutsättningarna för civilsamhället och påverka det demokratiska livet i EU och utövandet av EU:s grundläggande rättigheter.

Resolutionen ”A statue for European cross-border associations and non-profit organisations” uppmärksammar att trots flertalet artiklar i EU:s olika stadgar och konventioner betonar vikten att ett fungerande gränsöverskridande civilsamhälle är en stöttepelare i ett demokratiskt samhälle har man misslyckats med att säkerställa civilsamhällets livskraft och oberoende i praktiken. I resolutionen hävdas att föreningsrätten är en positiv skyldighet för staterna där det inte är tillräckligt att etablera och avveckla en organisation utan den måste även ges möjlighet att verka. För att värna möjligheten att verka behövs alltså stärkande åtgärder.

Var med och påverka

Fram till den 28 oktober kan organisationer ge feedback på förslaget. Klicka här för att komma till enkäten.

Grundläggande fri- och rättigheter för det civila samhällets organisationer bör tas i beaktande när beslutsfattare i EU utarbetar och genomför lagstiftning på områden som direkt eller indirekt påverkar det civila samhället. Ju fler som besvarar och engagerar sig i detta, desto större möjlighet har vi att påverka hur framtiden för civilsamhället i Europa kommer att se ut.

Observera att ni först behöver skapa ett konto för att kunna fylla i enkäten.

Vill du veta mer?

Den 25 oktober bjuder EFA (European Fundraising Assocication) in till ett webbinarium med Sergey Lagondinsky, en av de drivande parlamentarikerna bakom förslaget. Webbinariet ger en översikt över det förslag som Europaparlamentet framfört och information om initiativet för att ge input från ideell sektor. Läs mer om webbinariet och anmäl dig här.