Allmänhetens givande ökar i april medan företagens minskar

Efter en sämre mars månad än förväntat vänder nu givandet från allmänheten uppåt i april visar Gåvoindex (FMI). Gåvoindex hamnar på 64 i april, tre steg upp från 61 i mars. Däremot visar inte företagens givande samma positiva utveckling.

Utvecklingen för allmänhetens och företagens givande har varit likartad sedan Gåvoindex började mätas i februari 2023, men nu är en tydlig skillnad mellan de två givargrupperna. FMI Nuläge för allmänheten hamnar på 56 i april, medan motsvarande för företag är 43. Giva Sveriges medlemmar ser alltså överlag ett ökande givande från allmänheten under april, medan gåvor och bidrag från företag minskar.

– I april fick vi signaler via Konjunkturbarometern och andra ekonomiska indikatorer att den svenska ekonomin är på väg i en mer positiv riktning. Nu verkar det också märkas i hushållens vilja att engagera sig via gåvor. Den osäkerhet som varit om den egna ekonomin under de senaste åren har gjort att många väljer att avsluta, pausa eller vänta med sitt givande. Gåvoindex indikerar nu en ökad vilja att ge från allmänheten men dessvärre verkar företagens förmåga eller intresse gå i motsatt riktning, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden (FMI Nuläge) och prognosen om ett år (FMI Prognos) hos Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet. Prognosen för det framtida givandet har länge legat på höga nivåer, men nu ses också en positiv förändring i givandet för föregående månad. I april hamnar FMI Nuläge totalt på 50, 6 steg upp från 44 i mars. Detta drivs alltså framför allt av en ökad vilja bland allmänheten att ge.

Till Gåvoindex

Om Gåvoindex/Fundraising Managers Index (FMI)

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har öka, är oförändrat eller minskar utifrån förväntningar och prognos för månaden, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller minskande. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.

Mer om Gåvoindex och hur det tas fram:
https://www.givasverige.se/kunskap/gavoindex-fundraising-managers-index-fmi/information-om-gavoindex/

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97