Kan företag skänka en gåva skattefritt?

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har många hört av sig med frågor om företagsgåvor och beskattning. Där slås nämligen fast att gåvor från företag ska beskattas för företaget som ger gåvan. Vi kontaktade Sofia Bülow, skattejurist på Grant Thornton för att reda ut domen och bad henne berätta om det finns något sätt för företag att ge till allmännyttiga ändamål utan att samtidigt behöva beskattas.

Med ett växande engagemang i näringslivet för ett hållbart samhälle är det numera allt vanligare att företag önskar att på något sätt ge pengar till olika typer av ideella organisationer. Det kan ske helt förutsättningslöst (donation/bidrag) eller med krav på motprestation (sponsring). Beroende på om en gåva räknas som donation eller sponsring gäller olika regler för skatt och moms. I den här artikel lämnar vi sponsring därhän och fokuserar på gåvor utan krav på motprestation. Det bör dock alltid göras en bedömning om en gåva är sponsring och i så fall i vilken utsträckning då detta har olika skatte- och momsmässiga effekter.

Huvudregeln är, precis som Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat, att ett företag inte kan ge en skattefri gåva till en organisation. Detta har att göra med vem som anses förfoga över pengarna. Om ett företag ger en ren donation anses ägaren/ägarna till aktiebolaget ha förfogat över donationen innan den lämnas till organisationen. Därmed ska de beskattas som om de tagit ut motsvarande belopp som utdelning. Vilken typ av beskattning som ägaren/ägarna blir föremål för måste bedömas i varje enskilt fall då det beror på flera olika parametrar som tex om ägaren/ägarna är aktiva i bolaget eller inte.

Det finns dock andra sätt för aktiebolag, eller snarare dess ägare, att donera medel till organisationer. Ägarna kan t ex besluta om att deras rätt till utdelning ska tillfalla en allmännyttig ideell organisation. Då blir varken ägaren eller den mottagande organisationen skattepliktig för gåvan. Det beror på att ägaren då inte anses ha förfogat över pengarna innan de delades ut. Men, det gäller hantera allt i rätt ordning och hur det ska göras kan skilja sig åt mellan olika bolag.

Här följer ett exempel på hur detta kan ske:

  • Ägaren bestämmer sig för att ge bort utdelningsrätten i gåva till en allmännyttig ideell organisation innan bolagsstämman samt med vilket belopp.
  • Ägaren upprättar ett gåvobrev, aktiebrev (som visar att man är ägare till aktierna som ger rätt till utdelning) samt en utdelningskupong (som visar hur mycket utdelning som lämnas på aktierna). Gåvobrevet måste vara undertecknat innan bolagsstämman beslutar om utdelning.
  • Bolagsstämman fattar sedan beslut om utdelning till den allmännyttiga ideella organisationen. Det ska av stämmoprotokollet framgå att det avser den aktuella organisationen.
  • Gåvobrevet, aktiebrevet samt utdelningskupongen skickas till organisationen.
  • Pengarna måste betalas ut direkt till den aktuella organisationen, dvs. pengarna får inte betalas ut till aktieägaren som mellanhand.

Alla ägare i företaget behöver inte överlåta sin utdelningsrätt utan det är upp till respektive ägare att bestämma över sin egen utdelningsrätt. Det innebär att det fortfarande är möjligt för ett företag att skattefritt ge gåvor till ideella organisationer, förutsatt att det görs på rätt sätt. För att vara säker på att det blir korrekt, är det bra att ta hjälp av en rådgivare med relevant expertis.

Läs gärna mer om företag och skattelättnader för gåvor i vår artikel om direktiven för utredning om skatteincitatment för juridiska personers gåvor till ideell verksamhet.