Instegsmedlemskap

Instegsmedlemskap kan beviljas dem som uppfyller förutsättningarna för ordinarie medlemskap, men vars verksamhetsintäkter per räkenskapsår under de tre senaste räkenskapsåren i genomsnitt uppgår till högst tjugofem prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. År 2023 är summan 1 312 500 kr. En instegsmedlem förbinder sig skriftligen att följa Giva Sveriges stadgar och de delar av Giva Sveriges Kvalitetskod som gäller för instegsmedlemmar.

Instegsmedlemmar har inte rätt att rösta på Giva Sveriges årsmöte och kan inte heller använda märkningen ”Tryggt givande”.

Medlemsavgift

Associerade medlemmar betalar endast en fast medlemsavgift. För instegsmedlemmar är medlemsavgiften 9000 kr per år.

Medlemsansökan

I medlemsansökan till Giva Sverige skriver ni att ni förbinder er att följa Giva Sveriges Kvalitetskod och Giva Sveriges stadgar. Det är den juridiska personen som kan ansöka om medlemskap i Giva Sverige. Följande underlag skickar ni med ansökan för att Giva Sveriges styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Kvalitetskodskraven är markerade inom parentes och i Giva Sveriges Riktlinjer för intern kontroll & styrning finns förtydliganden om vad dokumentet ska innehålla.

  1. Skriftlig förbindelse att följa Giva Sveriges stadgar och de delar av Kvalitetskoden som föreningsstämman beslutat om. I detta underlag ange även kontaktuppgifter till: Högste tjänsteperson, Kontaktperson till Giva Sverige, Kontaktperson för Kvalitetskoden (kan vara samma person). Detta går också att fylla i direkt i ansökan nedan.
  2. Era stadgar eller motsvarande dokument som beskriver ändamål, uppdrag och styrning
  3. Registreringsbevis /Dokument som visar juridisk form eller någon form av avtal som reglerar insamling
  4. Övergripande intäkts- och kostnadsbudget för innevarande eller kommande verksamhetsår eller Årsredovisning
  5. Adress till er webbplats
  6. Er insamlingspolicy, eller styrande dokument för ert insamlingsarbete (E1)
  7. Protokollsutdrag som visar att er styrelse/årsmöte beslutat om ansökan om medlemskap i Giva Sverige
  8. Insamlade medel föregående räkenskapsår

Giva Sveriges kansli hanterar ansökan om medlemskap och bereder beslutsunderlag löpande till Giva Sveriges styrelse.

Från och med den dag styrelsen beslutar om att ni är antagna medlemmar har ni 12 månader på er att rapportera på och uppfylla alla krav i Giva Sveriges kvalitetskod.

Ansök om instegsmedlemskap

Insamlade medel

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar, intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken samt intäkter från Radiohjälpen. Medel från Allmänna Arvsfonden och andra offentliga bidrag räknas inte som insamlade medel.

Intresserad av att bli medlem?

Här kan ni skicka in en intresseanmälan om medlemskap och eventuella frågor.

  • Summa av insamlade medel. Ej statliga bidrag.