Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlemskap kan beviljas alla ideella föreningar, samfund och stiftelser samt ideellt verkande organisationer av annat slag med säte i Sverige som i organiserad form samlar in pengar eller andra medel för sin eller andras verksamhet om organisationen:
• samlar in medel från allmänheten, företag och/eller andra organisationer i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god sed, och
• förbinder sig skriftligen att följa Giva Sveriges stadgar och Giva Sveriges kvalitetskod.

Ordinarie medlem har rösträtt och kan få märkningen Tryggt givande.

Medlemsavgift

För ordinarie medlemmar består medlemsavgiften av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beräknas på insamlade medel från privat sektor (se nedan) innevarande år minus två, dvs för 2023 beräknas avgiften på insamlade medel 2021.
– Fast del är 3 000 kr.
– Rörlig del 0,15% av insamlade medel.
– Insamlade medel >100 mkr = tak 2,5 prisbasbelopp
– Insamlade medel upp till 100 mkr = tak 2 prisbasbelopp
– Golv 5% av prisbasbelopp

Prisbasbelopp 2023=52 500 kr

Gränsvärden för medlemsavgifter 2023
Insamlade medel upp till ca 1 450 000 kronor: 3000+2625=5 625 kronor
Insamlade medel 1 450 000 kr – ca 69 000 000 kronor = 3000+(0,0015*insamlade medel)
Insamlade medel ca 69 000 000 kr – 100 Mkr = 3000+105 000=108 000 kronor
Insamlade medel >100 miljoner kronor = 3000+131 250=134 250 kronor.

För instegsmedlemmar är medlemsavgiften 9 000 kronor och för stödmedlemmar är medlemsavgiften 15 000 kronor.

Medlemsansökan

I medlemsansökan till Giva Sverige skriver ni att ni förbinder er att följa Giva Sveriges Kvalitetskod och Giva Sveriges stadgar. Det är den juridiska person som kan ansöka om medlemskap i Giva Sverige. Följande underlag skickar ni med ansökan för att Giva Sveriges styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Kvalitetskodskraven är markerade inom parentes och i Giva Sveriges Riktlinjer för intern kontroll och styrning finns förtydliganden om vad dokumentet ska innehålla.

 1. Försäkran om att ni förbinder er att följa Giva Sveriges kvalitetskod och Giva Sveriges stadgar. I detta mejl ange även kontaktuppgifter till: Högste tjänsteperson, Kontaktperson till Giva Sverige, Kontaktperson för Kvalitetskoden (kan vara en och samma person). Allt detta finns också att fylla i direkt i ansökan.
 2. Era stadgar
 3. Registreringsbevis/Dokument som visar er juridiska form (stiftelse, ideell förening, samfund)
 4. Förteckning över styrelsens ledamöter (B8)
 5. Årsredovisning samt eventuell verksamhetsberättelse för det senaste året samt revisionsberättelse
 6. Adress till er webbplats
 7. Er insamlingspolicy, eller styrande dokument för ert insamlingsarbete (E1)
 8. Styrelsens arbetsordning (B10)
 9. Styrande dokument för strategisk styrning (C1)
 10. Instruktion som reglerar högste tjänstepersons uppgifter, befogenheter och ansvarsområden (C4)
 11. Finansieringspolicy (D1)
 12. Delegationsordning (D15)
 13. Uppförandekod (F1)
 14. Protokollsutdrag som visar att er styrelse/årsmöte beslutat om ansökan om medlemskap i Giva Sverige
 15. Summa insamlade medel föregående räkenskapsår

Giva Sveriges kansli hanterar ansökan om medlemskap och bereder beslutsunderlag löpande till Giva Sveriges styrelse.

Från och med den dag styrelsen beslutar om att ni är antagna medlemmar har ni nio månader på er att rapportera på och uppfylla alla krav i Giva Sveriges Kvalitetskod.
Ni får därefter tillgång till vår märkning Tryggt givande.

Ansök om medlemskap

Insamlade medel

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken, intäkter från Radiohjälpen etc. Medel från Allmänna Arvsfonden eller andra offentliga medel och bidrag räknas inte som insamlade medel.

Intresserad av att bli medlem?

Här kan ni skicka in en intresseanmälan om medlemskap och eventuella frågor.

 • Summa av insamlade medel. Ej statliga bidrag.