Givandet minskar något i september men är fortsatt stabilt visar Gåvoindex

Gåvoindex (FMI) för september landar på 60, ner från toppen på 63 i augusti. Främst är det givandet föregående månad som minskar något medan tilltron till ökat givande om ett år fortsatt är stark. Gåvoindex är dock fortfarande högre än under våren och mindre organisationer är mer positiva än stora organisationer.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden och prognosen om ett år från Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet.

-Indexet ger en känsla för hur givandet utvecklas i relation till vår omvärld med konjunkturläget, den ekonomiska utvecklingen och andra omvärldsfaktorer. Även om konjunkturläget fortsatt är negativt är givandet alltså relativt starkt, i jämförelse med många andra delar av ekonomin. Som exempel har inköpschefsindex och exportchefsindex båda hamnat under 50 på respektive skalor i de senaste mätningarna, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige.

För första gången sedan Gåvoindex började mätas i februari 2023 uppger organisationer med mindre än 25 miljoner kronor i insamlade medel en mer positiv trend för givandet än organisationer med mer än 25 miljoner kronor i insamlade medel. Sub-index för organisationer 0–25 mkr hamnar på 63 medan sub-index för organisationer >25 mkr ligger på 57.

-Att mindre organisationer ser en mer positiv trend i givandet skulle kunna bero på att givare som ger till många organisationer drar ner på antalet organisationer de ger till på grund av en mer ansträngd ekonomi och då nedprioriterar de stora, bredare organisationerna till förmån för organisationer med ett tydligt kärnändamål, menar Mårten Palmefors.

Om Gåvoindex/Fundraising Managers Index (FMI)

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet är en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga och generalsekreterare hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.

Mer om Gåvoindex och hur det tas fram:
Gåvoindex (FMI) – Giva Sverige

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97