Samverkan stärker förutsättningarna för civilsamhället

Nytt år, nya möjligheter och förstås också nya utmaningar. Även om det är med viss oro jag går in i 2023 och undrar vad som kommer möta oss i år, är min inställning ändå att glaset alltid är halvfullt och varje utmaning också är en möjlighet eller en lärdom.

Och om det är något som jag har lärt mig under de senaste tre årens turbulens och oväntade händelser, som skapat oro både för den långsiktiga finansieringen av civilsamhället och förutsättningarna generellt för ett fritt, demokratiskt och medmänskligt samhälle, är att tillsammans är vi starka. Att samarbete och samverkan ger på sikt mer utväxling än att agera ensam eller konkurrera. 

Därför blev jag särskilt upplyft av att läsa den trendrapport som vi lanserade innan jul där flera av spaningarna inför 2023 handlade just om att samverka brett som ett sätt att dra nytta av och utveckla den kunskap, kraft och kompetens som finns i civilsamhället och hur det ger förutsättningar för stabilare finansiering. I det här numret av Patos kan du läsa en av spaningarna på det temat när Josephine Sundqvist, generalsekreterare på Läkarmissionen, skriver om att det snäva silotänkandet är passé och quadruple helix-modellen är en lösning för lösningsinriktad samverkan över sektorsgränser

För Giva Sveriges del innebär den ökade samverkan som utvecklats under pandemin för att gemensamt stärka civilsamhället att vi idag har en helt annan plattform för både kunskapsutbyte och kraft att driva frågor som påverkar våra medlemmar, t ex internmoms, demokrativillkor och banktjänster. Det frigör samtidigt resurser att verka för de frågor som är specifika för gåvor och donationer, som t ex regelverk kring terrorismfinansiering och penningtvätt, skattereduktion för gåvor och matchning av gåvor. Det gemensamma arbetet i Nysta, Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, ledde 2021 fram till 100 förslag på hur civilsamhället kan ta plats för ett inkluderande samhälle på alla plan. Ett arbete som nu fortgår och där nya möjliga samverkansparter dyker upp längs vägen. Patrik Schröder på Fremia ger i krönikan ”Vilken politik för det civila samhället vill regeringen föra?” en mycket bra bild av betydelsen av samverkan i väntade och oväntade konstellationer för att göra civilsamhällets röst hörd i tider av snabb förändring.  

Sist men inte minst, nu får även Giva Sverige möjlighet att samverka i en sektorsövergripande plattform, nämligen som en av 24 medlemmar i NDM, Näringslivets delegation för marknadsrätt. Här kan vi tillsammans med branschorganisationer från näringslivet samverka i gemensamma frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. Ett viktigt steg för att värna givarna och driva på för tryggt givande!  

Charlotte Rydh
Generalsekreterare