Skatteincitament för juridiska personers gåvor ska få företag att ge mer

Den 15 juni beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på skatteincitament för gåvor från juridiska personer till ideell verksamhet. Giva Sverige är mycket positiva till utredningen och hoppas att det kan bidra till bättre förutsättningar för ökad och långsiktig finansiering av civilsamhället som stärker samverkan med näringslivet.

Utredarens uppdrag är bland annat att ta fram förslag på hur ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer bör utformas. Regeringen menar att skatteincitament för juridiska personer kan innebära att fler företag och organisationer uppmuntras att ge gåvor till ideella ändamål. Målet är främja olika samhällsnyttiga verksamheter vilket i förlängningen bidrar till ett starkt och livaktig civilsamhälle. Regeringen understryker att ideell sektor har stor betydelse för samhällslivet och att fler aktörer och bättre villkor för ideella organisationer innebär fler valmöjligheter för människor.

”Att regeringen nu tillsätter en utredning för att även juridiska personer ska ges möjlighet till skattelättnad för gåvor är mycket positivt och ett steg i rätt riktning som ger civilsamhälle och näringsliv bättre förutsättningar att tillsammans bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men det är avgörande att den här utredningen sker i nära samverkan med representanter för både mottagare och givare, så att de erfarenheter och kunskaper som redan finns tas i beaktande.” , säger Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Sedan 2019 kan fysiska personer återigen få skattereduktion för gåvor till organisationer som arbetar för forskning eller social hjälpverksamhet. Att det bara är två allmännyttiga ändamål som omfattas betyder att ett stort antal organisationer inte har möjlighet att erbjuda sina givare skattereduktion. I regeringens budgetproposition för 2023 framgick att skattelättnad för juridiska personers gåvor skulle utredas för att skapa incitament för företag att bidra mer till internationell hjälpverksamhet. I kommittédirektivet anges inte någon begränsning vilket bör ge möjlighet för utredaren att beakta alla allmännyttiga ändamål.

”Det är viktigt att ett sådant här nydanande förslag som har potential att bidra till helt andra förutsättningar för ett livkraftigt civilsamhälle verkligen omfattar en bredd av allmännyttiga ändamål och inte begränsas till ett eller ett fåtal. Vill regeringen stärka civilsamhället på riktigt måste utredningen få ett brett mandat kring vilka ändamål som ska omfattas och det är även viktigt att minimera administrationen för organisationerna.”, understryker Charlotte Rydh.

Uppdraget slutredovisas senast den 16 december 2024.

Här kan du läsa hela regeringens pressmeddelande

Mer om utredningen – läs Altingets intervju med socialminister Jakob Forssmed.