Talare Insamlingsforum 2023

Här nedan hittar du alla de talare som generöst delar med sig av sin kunskap och erfarenhet under Insamlingsforum. Redan nu kan vi presentera några av våra huvudtalare och du hittar mer information om alla medverkande nedan.

Talare Insamlingsforum 2023

Alex Brekke

 

Föreläsning: Att skapa en effektiv insamlingsstrategi för mindre organisationer

Mindre organisationer finansieras ofta av bidrag i olika former och har inte speciellt många månadsgivare. Går det att generera en större bas av månadsgivare för att inte vara lika beroende av bidrag? Vilken strategi och vilka metoder är mest effektivt för att öka antalet månadsgivare? Hur kan man på bästa sätt skapa ett fördelaktigt flöde som alltid leder till månadsgivare oavsett hur givaren initialt får kontakt? Hur går det att generera leads och kall rekrytera givare? Hur bearbetas bäst de givare som redan finns i systemet? Detta och mycket mer kommer detta seminarier att fokusera på för att möjliggöra så att mindre organisationer kan växa och vara mindre beroende av bidrag som inte alltid går att räkna med.

Seminariet passar dig som arbetar i mindre eller större organisationer som till största del finansieras av bidrag i olika former och som vill ha en mer effektiv strategi för att öka antalet månadsgivare.

Om Alex:
Alex Brekke har arbetat med professionell insamling i 22 år i Sverige, Danmark och Holland. 2007 grundade han insamlingsbyrån Fundraising Byrån. Främst arbetar företaget med telefoninsamling, face-to-face, leads generering, företag, stora gåvor och konsultation av olika slag inom insamlingsstrategier med mera. Alex har även grundat och är generalsekreterare för Amazon Watch Sverige (den svenska avdelningen av en internationell organisation) som arbetar för mänskliga rättigheter och bevarandet av vår planets biologiska mångfald. Sitter även i styrelsen för Svenska Freds och Skiljedomsföreningen sedan ett par år tillbaka.

Amalia Krantz

Föreläsning: Den moderna bedragaren – Det är enklare att hacka personen som håller i telefonen än apparna i den

Bedrägerier har funnits så länge det har funnits pengar, och det är ingenting som kommer försvinna imorgon. Dock förändrar sig bedragarna med tiden och uppfinner alltid nya modus och metoder för att passa in i den digitala världen. När tekniken växer sig starkare och tidigare bedrägerimetoder täpps igen letar bedragarna nya vägar. Idag är en av de bedrägerimetoder som ökar mest Social manipulation. Genom kreativa scenarion luras offret in i en egen verklighet och följer bedragarnas instruktioner. En allt mer vanlig kommentar efter ett bedrägeri blir ”Jag vet ju att jag inte borde gjort så, men…”.

Att det bara är äldre som drabbas av bedrägerier är en myt. Det finns ett bedrägerimodus för alla därute. I den digitala världen har vi tappat en dimension. Hur vet vi egentligen vem vi har på andra sidan? Seminariet passar dig som vill veta mer om den moderna bedragaren och vilka tillvägagångssätt som idag används. Få tips på hur du kan förbereda och rusta dig mot den moderna bedragaren.

Om Amalia:
Amalia Krantz är bedrägeriexpert på Nordea och arbetar med kommunikation för att förebygga bedrägerier.

Anders Kassman

Anders Kassman

Föreläsning: Hur uppfattas föreningslivet av minoriteter med utländsk bakgrund?

Föreningsengagemanget skiljer sig mellan personer med utländsk bakgrund och andra. Det skiljer sig också mellan olika åldersgrupper, kön och personer med olika familjesituation och utbildning. Civilsamhället är ofta annorlunda i länder som utländska minoriteter kommer från, så vanorna från uppväxten är inte alltid lika användbara i det svenska samhället. Trots detta så är engagemanget bland minoriteter med utländsk bakgrund ofta relativt högt. Hur kan detta förklaras? I seminariet diskuteras hur den så kallade resursteorin kan förklara engagemanget bland minoriteter med utländsk bakgrund.

Seminariet passar för dem som vill veta mer om hur minoriteter med utländsk bakgrund uppfattar det svenska föreningslivet och hur föreningarna kan tillmötesgå målgruppens behov och förväntningar.

Om Anders:
Anders Kassman är docent i sociologi vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola. Hans forskning tar särskilt upp föreningsdeltagandet bland barn, unga och personer med utländsk bakgrund.  

Anders L Pettersson

Anders L Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders, deltar i panelsamtalet ”Vad händer när godheten ifrågasätts?” på torsdagen.

Om Anders:
Anders L Pettersson kom till Civil Rights Defenders 2018 från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som han lett och utvecklat under nära fem år i rollen som generalsekreterare. Han har lång och bred erfarenhet av arbete på internationell nivå och har tidigare arbetat som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida där han koordinerat Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR). Anders har en fil. kand. i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet.

Anna Ernestam

Föreläsning: Nya utmaningar och etiska dilemman för insamling och givande

Den okända och ovissa omvärlden innebär också nya frågeställningar för insamling och givande. Digitaliseringens möjligheter, enkla och sömlösa betalningar där kommunikation och betalning interagerar, ökade politiska önskemål och krav på rapportering och tillsyn är några exempel som påverkar ideella organisationer. Är er insamlingspolicy och andra policies uppdaterade för att hantera detta? Och hur för man ett pågående samtal om etiska överväganden?

Som avstamp för diskussionen delar Anna Ernestam, generalsekreterare för SOS Barnbyar, med sig av ett etiskt dilemma som uppstod då en mycket stor gåva gavs av en person som inte hade förmåga att själv bedöma konsekvenserna för sin privatekonomi och hur de valde att hantera detta.

Anna medverkar som talare under GS-dagens program.

Om Anna: 
Generalsekreterare för SOS Barnbyar sen mars 2020. Styrelseledamot i Lantmäteriet och Göta kanal.
Anna har tidigare yrkeserfarenhet från att bland annat varit auktoriserad revisor på Deloitte&Touche, tillförordnad VD på Vectura Consulting, vice vd på Eniro 118 118 samt CFO på Röda Korset

Arvid Erlandsson

Föreläsning: Hur egenskaper och relationer mellan givare, mottagare och insamlare påverkar givandet

Arvids seminarium utgår från en ny teori kring vad som påverkar givande, ”Charitable Triad Theory” föreslagen av Cassandra Chapman, docent i marknadsföring vid University of Queensland. Enligt denna teori är det viktigt att undersöka tre frågor (1) Vilka egenskaper har de människor som blir givare? (2) Vilka egenskaper hos mottagarna motiverar givande mest? (3)  Vilka egenskaper har de insamlare (individer eller organisationer) som lyckas bäst?

Det finns mycket forskning om egenskaper hos givare, men klart mindre om egenskaper hos mottagare och fundraisers. Dessutom är vissa kombinationer av givare, mottagare och fundraisers extra effektiva, medan andra kombinationer är extra problematiska. Arvid kommer även beskriva den typologi han utvecklat om olika motiv som kan öka (eller minska) vårt givande.

Föreläsningen passar alla som vill få en lättillgänglig sammanfattning av den vetenskapliga forskningen om hjälpandets psykologi. Föreläsningen är extra relevant för de som jobbar med insamling, marknadsföring, och strategiarbete.

Om Arvid:
Arvid Erlandsson är docent i psykologi vid Linköpings universitet och medlem i forskargruppen JEDI-Lab. Ett av hans stora forskningsintressen är att undersöka hur individuella skillnader, situationsaspekter och psykologiska mekanismer påverkar mänskligt hjälpande.

Aygül Kabaca

Aygül Kabaca

Föreläsning: Var är alla? – Framgångsreceptet för en breddad mångfald i våra organisationer!

Var är alla? Det är känt att det i vår sektor finns en utmaning med att attrahera en mångfald av personer som vill engagera sig, söka våra utlysta tjänster, och göra karriär inom våra organisationer. Varför är det så? Var finns hindren? Och hur gör vi för att vända trenden? Under detta seminarium lyfter vi några av de vanligaste fallgroparna, tar modet till oss för en snabb självrannsakan, och delar med oss av goda exempel. Vilka är fördelarna med mer heterogena arbetsgrupper? Vilken typ av mångfald är det vi saknar hos just oss? Vad krävs för att vi ska kunna rekrytera bredare? Under passet rör vi oss mellan det strategiska, värderingsstyrda och holistiska, samt det operativa, mätbara och konkreta. Aygül delar med sig av tips, och genomförbara förändringar för idag, för i år, och för det systematiskt hållbara, långsiktiga planeringsarbetet framåt.

Ett interaktivt seminarium där vi berör knepiga frågor på ett lustfyllt sätt!

Detta seminarium välkomnar dig som vill kunna bidra till en breddad mångfald inom vår sektor, att gå från homogenitet till heterogenitet, att öppna för fler personer att känna sig representerade och inkluderade i vår bransch. Ledare, chefer, management, styrelse, HR och kommunikation har ett särskilt ansvar i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla en bredd av talang i organisationen. Med mandat och medel kan en driva förändringen. Men alla i organisationen behöver vara med och bidra i sina olika roller, för att förändringen ska få genomslag. Därför passar detta pass för alla deltagare som känner sig nyfikna. Målet med seminariet är att deltagarna ska känna sig stärkta i sitt uppdrag att bredda mångfalden inom vår sektor. Med sig efter passet ska en minst ha några punkter på actions en kan ta både direkt och på sikt, för att bidra till en breddad sektor. Alltid målgruppsanpassat, alltid i relation till din roll och ditt ansvarsområde. Och med en rejäl dos positiv energi in i arbetet!

Om Aygül:
Aygül Kabaca är sakkunnig inom jämlikhets- och mångfaldsfrågor med över 15 års erfarenhet från främst offentlig och ideell sektor, men också som konsult inom näringslivet. Med internationella erfarenheter från arbete med bl.a. UNICEF i Kambodja och IRC i New York, har hon verkat i styrelser i Sverige för IM individuell Människohjälp, RFSU, och Amnesty International. Aygül är operativ chef på jämlikhetsorganisationen Make Equal, med ansvar för rekrytering, arbetsmiljö och personalfrågor. Som konsult stöttar hon verksamheter i att bli mer jämlika, diversifierade och inkluderande, utifrån ett ledarskapsperspektiv, med fokus på vad vi alla kan göra för att skapa positiv förändring för fler.

Camilla Backström & Anna Nelson

 

Föreläsning: Kommunicera din impact till givare och finansiärer

Tusentals organisationer kämpar varje år med att nå fram till givare och finansiärer på ett övertygade sätt med målet att det är just deras projekt som ska få stöd. Konkurrensen är stenhård och ställer höga krav på att vi på ett trovärdigt sätt kan visa varför just vi behövs och varför vi kommer göra nytta – större nytta än andra. Detta seminariepass ger en introduktion till vilka era sociala/miljömässiga mål och resultat som är relevant att kommunicera.

Detta seminariepass passar dig som jobbar med marknad, kommunikation och insamling på en insamlingsorganisation och vill få med dig smarta tips och idéer för hur ni kan använda effektmätning för att kommunicera på ett slagfärdigt sätt

Om Camilla och Anna:
Camilla Backström, Styrelseledamot, Effektfullt & Anna Nelson, Sakkunnig Effektmätning, Effektfullt. Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Effektfullt är en kunskapsnod och mötesplats för erfarenhetsutbyte, samt genom systemförändrande aktiviteter och kapacitetsbyggande stöd.

 

Caspar Opitz

Caspar Opitz, Allmänhetens Medieombudsman (MO), deltar i panelsamtalet ”Vad händer när godheten ifrågasätts?” på torsdagen.

Om Caspar:
Den 1 april 2021 tillträdde Caspar Opitz som Allmänhetens Medieombudsman.  Caspar kom närmast från Dagens Nyheter där han mellan 2013 och 2021 var redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare. Tidigare har han varit inrikesreporter, chef för Stockholmsredaktionen, utrikeskorrespondent och nyhetschef på tidningen. Caspar har en fil.kand i statsvetenskap och examen från Journalisthögskolans (JMG) ettåriga utbildning för akademiker.

Charlotta Friborg

Charlotta Friborg

Charlotta Friborg, programchef SVT Riksnyheter, deltar i panelsamtalet ”Vad händer när godheten ifrågasätts?” på torsdagen.

Om Charlotta:
Charlotta Friborg har mångårig bakgrund som journalist och medieledare. Sedan sex år tillbaka är hon programchef och ansvarig utgivare för SVT:s riksnyheter.

Christine Grahn, Alexander Arrefelt & Rebecka Andersson

Föreläsning: Nå framgång på TikTok!

Christine Grahn och Alexander Arrefelt jobbar på TikTok, en underhållningsapp med mer än 150 miljoner användare bara i Europa. Hur lyckas civilsamhället på TikTok? Och hur arbetar plattformen med att hålla användarna trygga? Därtill får ni konkreta tips från Unizons Generalsekreterare Rebecka Andersson.

Om Christine:
Christine Grahn är Head of Government Relations and Public Policy på TikTok.

Om Alexander: 
Alexander Arrefelt är Agency Partner på TikTok.

Om Rebecka:
Rebecka Andersson är generalsekreterare på Unizon som är riksförbund för 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Elsbeth Takkenberg & Christopher Carnie

       

 

 

 

 

 

 

Föreläsningar/Seminars: The major donor and you: the perfect match!

Two experienced major gifts fundraisers and teachers. Tips, trends and practical advice about major donors. And you! It’s the perfect mixture for 45 minutes of intensive work on major donors.

Who are these major donors? How can you find them? What do they like…and not like? What is new and changing in philanthropy? How should we – fundraisers, partnership managers, managers and boards – relate to these philanthropists? But above all, how do you – your personality, your skills, your strengths and yes, your weaknesses – fit in to the world of major donor fundraising?

Chris and Elsbeth will help you answer these questions, and understand:
• How to identify major donors
• How to understand their motivations, wishes and expectations
• How to develop the three key relationships necessary for your work with major donors
• Your own strengths and your role in major donor fundraising
The seminars are aimed at fundraising directors and managers, fundraisers interested in broadening their skills.

Elsbeth and Christopher will do two seminars at Insamlingsforum with two different perspectives (both will be in English):

Wednesday: ”The major donor and you: the perfect match – Softskills in Major Donor Fundraising” 

In a hands-on session, Christopher Carnie and Elsbeth Takkenberg will lead you through the real-life practice of major donor fundraising, using case studies of real philanthropists with whom they have worked. The focus is on you, your personality, your story, your concerns and your energy, and how to use those resources to build relationships with philanthropists. We will practice and build on your strengths in the class.

Thursday: ”Major donors for your organisation: finding them, cultivating them, keeping them. The hard skills of major donor fundraising”

You have read the manual on major donor fundraising, but where to start? In a hands-on session, Christopher Carnie and Elsbeth Takkenberg will lead you through the real-life practice of major donor prospecting, ranking, cultivating, asking, and building that long lasting relationship. We will teach you the basics of major donor fundraising techniques, focussing on the Swedish market.

About Christopher Carnie:
Christopher is a consultant and researcher in philanthropy, and an active fundraiser. He focuses on high-value philanthropy in Europe and works with foundations, NGOs, cultural organisations and philanthropists, with special interests in venture philanthropy, and philanthropy in the Arabic-speaking world. Christopher is the author of “How Philanthropy is Changing in Europe,” along with other books and writings. He teaches fundraising strategy at the universities of Barcelona and Santiago de Compostela, and with Elsbeth Takkenberg has developed the online course “Fundraising from Major Donors in Europe”. 

About Elsbeth Takkenberg:
With 25 years of experience in the Dutch non-profit sector, Elsbeth is people-person, highly experienced in building long lasting and meaningful relationships between (major) donors and non-profits. The experience and the story of the donor and the talents of the relationship manager are always the starting point. Since 2019, she is working as an independent strategic advisor on major gift- and legacy fundraising for national and international organizations and teams, including the cultural sector.

Erik Spector

Föreläsning: Sjunkande BNP och hög inflation – stora utmaningar för den ekonomiska politiken

Den höga inflationen och de stigande räntorna har bidragit till att den svenska ekonomin gått in i en lågkonjunktur 2023. Näringsliv och hushåll är pressade och Riksbanken har ställts inför svåra avvägningar. Hur kommer ekonomin att utvecklas framöver, och hur ska Riksbanken agera i en lågkonjunktur med hög inflation?

Seminariet riktar sig till den som har ett allmänt intresse för ekonomiska frågor men som inte själv nödvändigtvis sysslar med makroekonomisk analys.

Om Erik:
Erik Spector är chef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet. Efter att ha disputerat i nationalekonomi i Uppsala jobbade han på Riksbanken för att sedan komma till KI för att leda arbetet med prognoser och analys av bland annat penningpolitik och BNP-utveckling i Sverige och utomlands. Konjunkturinstitutet publicerar regelbundet prognoser och analyser för en stor mängd ekonomiska frågor.

Hans Kullin & Åsa Hornhammar

Föreläsning: Att lyckas inspirera, engagera, aktivera och influera på Giving Tuesday

I årets Giving Tuesday-kampanj lyckades Barncancerfonden genom ett enkelt budskap, 15 kronor för 15 procent, få in många gåvor men också få ut ett av deras huvudbudskap – Att 15 procent av de som får barncancer inte överlever.

Vi är tacksamma att nästan 50 stycken influencers och kändisar hjälpte till att pro bono sprida vårt budskap”, säger Åsa Hornhammar, ansvarig för influencer- och ambassadörssamarbeten på Barncancerfonden.

”Det var väldigt roligt att vi kunde skapa en engagerande kampanj med små medel tack vare kreativa medarbetare och bra internt samarbete mellan olika avdelningar”, säger Hans Kullin, ansvarig för sociala medier på Barncancerfonden.

På detta seminarium delar Hans och Åsa med sig av sina erfarenheter, tips och trix på hur du med små medel kan lyckas med din kampanj – inte bara att samla in medel till ändamål, sprida information om din verksamhet men också att skapa engagemang hos människor.

Om Hans:
Hans Kullin ansvarar för Barncancerfondens insamlings- och ändamålskommunikation via sociala kanaler och är med och driver organisationens redaktionsarbete. Hans har en mångårig bakgrund inom PR och sociala medier, både som konsult och från företag som Accenture och Coop. 

Om Åsa:
Åsa Hornhammar ansvarar för Barncancerfondens ambassadörsprogram samt samarbeten med influencers och kändisar på sociala plattformar samt under insamlingsevent och aktiveringar för drabbade barn. Hon sitter även med i Barncancerfondens redaktion som driver organisationens insamlings- och ändamålskommunikation. Åsa har en mångårig bakgrund som egen företagare.

Ina Toften

Föreläsning/Seminar: A digital fundraising story – past, present and future

During the last couple of years WWF-Norway has been very successful in their digital communication targeting potential monthly donors, so called “faddere”. The key to the success has been using Facebook as the main fundraising platform, utilizing the channel to create engagement for WWF’s cause, which in turn has resulted in a steady increase of monthly donors. Ina, shares her insights into the different factors behind the success story.

About Ina: 
Ina Toften, Director of Communication and Fundraising, has worked for WWF-Norway for 15 years. She has closer to 30 years of experience within communication from the NGO- and public sector and has nine years of experience with fundraising. In WWF-Norway she was central in establishing Earth Hour as a national campaign before she became Head of Communications and later Head of the Communication and Fundraising department. Ina has a major in Mass Communication from the University of Bergen.

Jakob Forssmed

Socialminister Jakob Forssmed gästar årets Insamlingsforum som inledningstalare på onsdagen.

Jakob Forssmed tillträdde som socialminister i och med den nya regeringens tillträde i september 2022. Som socialminister är Jakobs ansvarsområden; civilsamhälle och trossamfund, tandvård, folkhälsa, idrott och psykiatri. Jakob Forssmed har tidigare, bland annat, arbetat som ledamot i Sveriges Riksdag (KD), 1:e vice partiordförande för Kristdemokraterna och statssekreterare i Statsrådsberedningen. Jakob Forssmed har en fil.mag i statsvetenskap från Göteborgs Universitet.

Jessica Carragher Wallner

Föreläsning: Att lära sig navigera och möta det okända – blir det en fråga om ”do or die”?

Jessica hjälper oss att gör en utblick i omvärlden och tar med omvärlden och dess kontext in i framtiden. Ämnen som vi kommer att beröra är digitaliseringens och ledarskapets fantastiska kontext – globalt till lokalt. Vilka möjligheter kan vi se och vilka utmaningar kan detta generera i? Jessica kommer även att prata om ledarskapet i förändring och vad som krävs av framtidens organisationer. Förutom detta blir det en hel del tips, trix, medskick och tankar.

Om Jessica:
Jessica Carragher Wallner är Excutive Director på PwC Sverige och hon sitter med i PwCs globala team för ledarskap och strategi. Jessica arbetar med framtidsbaserande frågor internationellt såväl som nationellt för privat, offentlig och ideell sektor. Därutöver leder hon ett managementprogram för ledare från den offentliga sektorn. Scenarioplanering och annan typ av utforskande av det okända och mer osäkra är det som står högst upp på listan för många idag efter pandemi och ökad oro i omvärlden – det har Jessica arbetat med sedan 2008.

Johan Harlén & Mikael Ehrlington

Föreläsning: Dictator of Sweden: Maxat engagemang genom dålig stämning

Mänskliga rättigheter får bara 5 % av svenskarnas gåvor varje år, och därför behöver vi på Civil Rights Defenders arbeta innovativt för att nå ut. Vårt kampanjarbete kombinerar allvar med en rejäl dos ironi och humor, vilket har visat sig vara effektivt. Inför valåret 2022 lanserade vi brädspelet Dictator of Sweden där spelare kan bli Sveriges första diktator – något som är ett perfekt recept för dålig stämning på släktträffen. Spelets syfte är att uppmärksamma bräckligheten i vår demokrati och få människor att prata om något komplext på ett lättsamt sätt.

Brädspelet fortsätter att vara en engagemangssuccé! Men hur blev det med insamlingen?

Ett seminarium för insamlingsorganisationer som behöver vara innovativa i sitt sätt att nå ut, hitta nya sätt att engagera för att öka antalet givare. Vi berättar också om hur vi vidareutvecklat arbetet med brädspelet för att svara upp mot andra syften än bara insamling – såsom påverkan och varumärkesbyggande.

Om Johan och Mikael: 
Mikael Ehrlington och Johan Harlén jobbar på Civil Rights Defenders, en människorättsorganisation som stöttar och samarbetar med människorättsförsvarare i några av världens mest repressiva länder, med huvudkontor i Stockholm. Mikael är ansvarig för kampanjer och marknadsföring och Johan är ansvarig för insamling från privatpersoner.

Josephine Sundqvist

Josephine Sundqvist, generalsekreterare på Läkarmissionen, deltar i panelsamtalet ”Vad händer när godheten ifrågasätts?” på torsdagen.

Om Josephine:
Josephine Sundqvist är disputerad forskare från Uppsala universitet med lång erfarenhet av globalt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Hon har bred och lång erfarenhet som företrädare för det civila samhället. Till vardags arbetar som Generalsekreterare för Läkarmissionen där hon driver på för utveckling med utgångspunkt i innovationsledarskap, digital transformation, lokalisering och sektorsöverskridande partnerskap.

Katinka Lindholm

 

Föreläsning: Några sanningar om insamling…

Efter över 30 år i branschen har Katinka skapat sig en ganska bra uppfattning om vad man som fundraiser behöver tänka på för att kunna samla in pengar. Katinka menar att det finns några grundläggande sanningar om insamling och givande som vi ofta glömmer bort eller inte vill tro är sanna. Vissa sanningar är självklara medan andra kanske förvånar eller till och med provocerar.

I detta seminarium delar Katinka med sig av sanningarna hon lärt sig genom åren som fundraiser.  Seminariet passar både för personer som arbetat länge med insamling och de som är helt nya.

Om Katinka:
Katinka Lindholm har arbetat med inom non-profit branschen sedan 1990 och har genom åren haft chefspositioner på Greenpeace, ActionAid och Sverige för UNHCR.  Sedan 5 år tillbaka arbetar Katinka som konsult med fokus på att hjälpa svenska och internationella organisationer att öka givandet, skapa långsiktig tillväxt och nå sin fulla potential.  Katinka drivs av en stark passion för hantverket och yrket och menar att fundraising inte bara handlar om intäkter och kanaler – det handlar också om att skapa engagemang hos privatpersoner och företag och på så sätt förändra världen.

Klas Moberg

Klas Moberg

Föreläsning: Lotteri, alla vinner hela tiden…!!

Under decennier har de allmännyttiga lotterioperatörerna levererat överskott till civilsamhället. Men med omregleringen av spelmarknaden blev det både dyrare, mer konkurrensutsatt och mer byråkratiskt att driva lotterier i egen regi. Är lotterier på väg att dö ut som egen finansieringsform bland NGO:s eller är det först nu det börjar bli intressant? Detta seminarium kommer ge dig en överblick av den svenska lotterimarknaden efter omregleringen. Förutsättningar, möjligheter samt inspirerande exempel på hur andra NGO:s globalt har använt spel som intäktsform.

Seminariet passar för alla som har ett intresse för intäkter från området lotteri och närliggande donationsrelaterade spelområden. Efter seminariet kommer åhörarna ha en god överblick av de möjligheter till lotteriintäkter som den svenska spellagen ger samt exempel på hur andra NGO:s globalt agerat i likande spelmarknad med likande spellagstiftning.

Om Klas:
Klas Moberg, över 30 år i den globala spelbranschen. Senior rådgivare till både  speloperatörer, myndigheter och regeringar. Serieentreprenör med ett glödande engagemang i frågor gällande finansierandet av NGO:s genom spelrelaterade intäkter. Jobbar idag som Senior Advisor för Folkspel Ideella Förening och är en av initiativtagarna till den ideella spelmarknadens intresseorganisation SVALO.

Lars-Åke Edenfeldt & Åsa Gibson-Lundmark

Föreläsning: Autogirot fasas ut – hur kan du förbereda din organisation? 

Den genomgripande utvecklingen av den svenska, och nordiska, betalningsinfrastrukturen kommer påverka allt från löner och betalningar till fakturahantering och internationella överföringar. Betalningar i realtid och ett allt större utbud av betalningstjänster kräver nytänkande kring processer, rutiner och kommunikation. Vad är P27 och vad innebär det för organisationer och allmänheten? Vad är nästa generations regelbundna betalningar som ersätter autogiro? Hur kommer bankernas tjänsteutbud att utvecklas och vad betyder det för givare och organisationer? På det här seminariet får du med hjälp av Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager inom det Svenska Transformationsprogrammet, och Åsa Gibson-Lundmark, Senior Advisor på Swedbank, en inblick till utvecklingen av den svenska och internationella betalningsmarknaden och hur en av storbankerna resonerar kring sitt utbud av tjänster så att ni i din organisation bättre kan förbereda er för utfasningen av autogirot.

Samtalet modereras av Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Om Lars-Åke:
Lars-Åke Edenfeldt är Business Change Manager inom det Svenska Transformationsprogrammet som drivs inom Bankföreningen. Lars-Åke har lång erfarenhet av betalningar både internationellt och i Sverige och han har med frågor runt den nya betalningsinfrastrukturen sedan 2012. Lars-Åke har bland annat jobbat som chef på Bankgirot och inom Danske Bank samt arbetat med transformationen av betalningsinfrastrukturen sedan 2017.

Om Åsa:
Åsa Lundmark Gibson är Senior Advisor på Swedbank. Åsa har arbetat på Swedbank i mer än 35 år och ca 25 av de åren har hon arbetat med bankens många betalningsprodukter i olika chefs- och ledarroller. Sedan arbetet med P27 startade 2018 har Åsa varit Swedbanks representant och kontaktperson i det arbetet. Åsa är också bankens representant i det bankgemensamma arbetet som syftar till att migrera marknaden från Bankgirot till P27 och som bedrivs i Transformation Committee.

Lena Dahlbom & Linda Sventén

   

Föreläsning: Hur kan vi lära känna, utveckla och rekrytera fler företagsgivare?

Seminariet är en spaning kring rekrytering och utveckling av företagsgivare – med fokus på volym/bredare rekrytering, snarare än stora företagssamarbeten. Vad kännetecknar egentligen de företag som ger till oss – finns det gemensamma nämnare? Hur kan vi segmentera våra företagsgivare och hur bearbetar vi bäst de olika segmenten? Vi ger konkreta råd och tips som passar både små och stora organisationer. Vi delar även kunskap kring tillgänglig företagsdata i Sverige och vilka typer av företag som brukar ge till organisationer

Om Lena och Linda:
Linda och Lena arbetar sedan drygt 25 år med segmentering, målgruppsurval och analys för hjälporganisationer. Lena arbetar även som lärare i marknadsföring på IHM och Giva Sverige samt föreläser regelbundet i olika sammanhang.

Ligia Peña

Föreläsning/Seminar: Embracing the Power of Your Legacy Pipeline

The success of a legacy program relies on good prospects, inspiring stories and a strategic approach to moving donors. Without this thoughtful and strategic approach, you may find yourself with disengaged donors and very few pledges. The million-euro question is: what actions/moves should you do at every stage of the process?

This very practical session will show you how simple it is to implement a 3-step pipeline matrix to move and inspire donors to leave a legacy to your organization and how to design engaging and personalized supporter journeys that will both excite and reinforce relationships with your donors. Fundraising professionals who are planning to launch a legacy program or those who want to create a more streamlined approach to engaging with donors will come out of this session with the following learning outcomes:

1. How to move donors through an engagement pipeline to generate legacy pledges
2. Systematically and strategically engage supporters with the use of personalized supporter journeys that will add value to their legacy program
3. Key messages and activities at every stage of the pipeline

The seminar is in English and Ligia will join us online from Canada.

About Ligia:
Ligia Peña, CFRE is President of GlobetrottingFundraiser where she specializes in helping nonprofits with their fundraising and legacy strategy. She’s also a Ph.D. candidate at the University of Kent, researching national legacy marketing campaigns as a tool to change society’s behaviour towards gifts in wills. As an AFP Master Trainer, she’s trained countless fundraisers around the globe. She’s a sought-after and seasoned international presenter who enjoys sharing her knowledge and empowering nonprofits professionals to think about legacies differently by daring to be creative and innovative.

Linda Stenmark

Föreläsning: Varning för stereotyper!

Välkommen på en tankeväckande föreläsning om hur våra förutfattade meningar och vanliga stereotyper kan skapa ett utanförskap i kommunikation och digitala lösningar. Under föreläsningen får du också höra en mängd inspirerande exempel på inkludering som många strävar efter idag.

I vår stressade vardag är det lätt att missa andra perspektiv än ditt eget. Tänk till exempel på hur ovanligt det är med plåster i en annan nyans än ljusbeige. Inom teknik är AI på stark frammarsch men med stora utmaningar kring exkludering. Ansiktsigenkänning fungerar till exempel betydligt bättre för ljushyade män än för andra grupper.

Hur kan vi som jobbar med kommunikation och digitala lösningar bli bättre på mångfald?

Lyssna på denna föreläsning för att få höra:
• Varför våra fördomar kan ställa till det för oss i kommunikation och teknik
• Ögonöppnande exempel på ojämlikhet i digitala lösningar
• Tips på hur du undviker stereotyp-fällan i framtiden
• Konkreta tillvägagångssätt för att inkludera fler perspektiv i ditt arbete.

Om Linda:
Linda Stenmark är Design Director på inUse och hennes engagemang för att göra design och kommunikation mer inkluderande har alltid gått som en röd tråd i allt hon gör. Att stärka designers i sitt ledarskap ligger henne varmt om hjärtat och hon håller uppskattade kurser i designledarskap och UX Design.

Hon jobbar i skärningspunkten mellan design, kommunikation och psykologi och strävar alltid efter att göra teknik mer anpassad till människor, snarare än tvärtom. Hon är en förebild för många och inspirerar till nya metoder och angreppssätt på Instagram: @EnKoppUX.

Linnea Åberg & Karin Cassinger

    

Föreläsning: Rätta bilden av mig- hur vi använder bilder på barn

Hur använder vi bilder barn i insamlingssyfte på ett etiskt och rättighetsbaserat sätt? Vilket ansvar har vi som organisationer att se till att barns rättigheter inte kränks i samband med insamling av gåvor? Utifrån vägledningen ”Rätta bilden av mig- en vägledning i etiskt användande av bilder på barn i syfte att samla in gåvor” resonerar organisationerna War Child och SOS barnbyar kring bilder som bör undvikas och samt ger en verktygslåda för vad man bör tänka på när man använder bilder på barn.

Om Linnea och Karin:
Linnea Åberg jobbar som Kommunikationsansvarig på War Child och Karin Cassinger är Marknads- och kommunikationschef på SOS barnbyar. 

Lucas Regnér

Föreläsning: ”Lucas, your donation is overdue!” Det bästa (och värsta) av insamling i USA – och vad vi kan lära oss av det!

Lucas Regnér har de senaste tio åren jobbat med digital strategi och insamling i USA. Han har totalt samlat in nästan 100 miljoner dollar för Demokrater som Pete Buttigieg och Val Demings och nonprofits som Doctors Without Borders (MSF), Sandy Hook Promise och ett av USA:s största sjukhus. I sin tidigare roll som vicepresident hos MissionWired har han varit drivande i de senaste taktiska innovationerna inom digital insamling – och i några av de största misstagen. Nu är han tillbaka i Sverige (och jobbar idag som strateg hos Reform Act) och tänker berätta (nästan) ALLT. Du kommer få konkreta tips om hur du kan samla in mer pengar digitalt och en hel del inspiration från andra sidan Atlanten. Vad kan vi lära oss av det bästa (och värsta) från digital insamling i USA? Vilka trender är heta just nu och verkar ha störst potential för 2023? Och viktigast av allt – hur uttalar man ”Buttigieg” egentligen?

Om Lucas:
Lucas Regnér är strateg hos Reform Act, en byrå som jobbar med kreativitet, strategi och digitala verktyg för att hjälpa kunderna att förändra världen (och samla in pengar). Lucas är nyligen tillbaka i Sverige efter att ha jobbat med digital strategi och insamling i USA de senaste tio åren. Han har totalt samlat in nästan 100 miljoner dollar för Demokrater som Pete Buttigieg och Val Demings och nonprofits som Doctors Without Borders (MSF), Sandy Hook Promise och ett av USA:s största sjukhus. Innan dess jobbade han för Världsbanken.

Mikael Rosén

 

Mikael Rosén föreläser båda dagarna på Insamlingsforum. Ena föreläsningen kommer inrikta sig på effektiv kommunikation medan den andra fokuserar på strategisk kommunikation.

Onsdagens föreläsning: Nå genom bruset med effektiv kommunikation (taktisk inriktning)
Vi tittar igenom några verkliga fall kommunikationsexempel. Från första kontakt i olika utåtriktade kanaler och hur man steg för steg kan hjälpa och leda mottagaren hela vägen till att bli aktiv, delta, kommentera, dela, ge ett bidrag etc. Vanliga fel och vanliga rätt.

Torsdagens föreläsning: Strategisk kommunikation
Utmaningar och  möjligheter i att positionera verksamheten, göra den tydlig för mottagarna, den svåra konsten att välja vad som ska berättas och den svåra konsten att välja bort, att inte kunna berätta allt. Verkliga exempel som utgångspunkt för diskussion och genomgång.

Om Mikael:
Mikael Rosén är skribent, föreläsare, kommunikationsstrateg och VD. Mikael har studerat litteraturvetenskap och Nordiska språk vid Stockholms och Uppsala Universitet. Han är även diplomerad copywriter på Berghs SoC samt diplomerad i Ledarskap vid IFL/Handelshögskolan. Mikael har under de senaste 20  åren varit VD/Byråledare för fem olika kommunikationsbyråer. Förutom att föreläsa är Mikael också lärare och handledare för såväl yrkeshögskoleutbildningar som företagsanpassade utbildningar. Mikael är också författare till läroboken ”Skriva för att övertyga” och medförfattare till inspirationsboken ”Alla kan skriva”.

Mårten Palmefors

Föreläsning: När ska du lyssna på givaren för att utveckla organisationen – och när ska du låta bli

Om du arbetar på en insamlingsorganisation, oavsett om du till exempel arbetar på kommunikationsavdelningen, utformar nya idéer och produkter eller sitter i ledningsgruppen, jobbar du i slutändan mot samma mål som alla dina kollegor; att behålla befintliga givare och samtidigt rekrytera nya. Men resan för en givare innan och efter att den börjat ge är lång och kantas av en mängd beröringspunkter med din organisation som alla kan påverka bilden givaren har; via reklam, produkterbjudande eller upplevelsen av att vara givare till din organisation.

För att utveckla alla dessa beröringspunkter finns det en mängd olika möjligheter att lyssna på givaren, till exempel genom att låta dem bedöma din kommunikation eller att vara med och utveckla nya idéer och erbjudanden. Men när ska man ta till olika metoder och vad är fördelen och nackdelen med dem? Och vad för generella slutsatser finns det som du inte behöver betala för att veta? Det här kommer Mårten att ge sin bild utav utifrån sin erfarenhet inom kundinsiktsbranschen.

Seminariet har ambitionen att ge en holistisk bild av arbetet med kund/givarinsikter och en övergripande beskrivning av olika tillgängliga metoder och arbetssätt och vad man kan få ut av dem. Förhoppningen är att både du som är helt ny på att fundera på hur man kan använda sig av givarens åsikter och du som redan har arbetat med olika aspekter av det ska kunna få med sig nya idéer om hur ni kan utnyttja den enorma kraft som finns i väl utnyttjade givarinsikter.

Om Mårten:
Mårten Palmefors är senior analytiker på Giva Sverige där han sedan hösten 2022 arbetar med att sammanställa och utveckla Giva Sveriges statistikinsamling och rapporter. Innan rollen på Giva Sverige kommer Mårten från kundinsiktsföretaget Nepa, där han i en roll som Senior marketing scientist och R&D har arbetat med att utveckla Nepas övergripande metoder för att leverera insikter till sina kunder, samt haft analysansvar i mer komplexa kundprojekt inom marknadsföringsoptimering, kundupplevelse och produktinnovation.

Natasha Rosenthall

Föreläsning/Seminar: DRTV – the inspiring powerhouse of supporter recruitment worldwide

Direct Response Television is little understood by many fundraisers, and is the subject of many misconceptions. This session will look at how fundraisers in 30+ countries are using TV to create strong and sustainable income streams.

Based on global data and experience globally this session will demonstrate how DRTV can inspire long-term sustainable donations from large volumes of supporters. What was once seen as a luxury medium for high-profile brands, is now proving itself as a return-on-investment-driven channel that works way beyond the traditional proposition of regular giving. Cash gifts, event participants, legacy supporters…can all be brought to your cause via direct response television. We will look at creative examples and data gathered globally that takes DRTV into new areas of fundraising, and examine DRTV both as a stand-alone channel and as the creative heart of integrated campaigns.

 

About Natasha (Tash):
Tash Rosenthall is an Executive Producer at DTV, working across a variety of global charity clients creating films to help increase income and deliver high numbers of loyal supporters. Her passion is developing engaging and thought-provoking creative to generate a response and unite potential supporters behind different cause areas.

She cut her teeth in the fundraising sector within fundraising agencies and inhouse at Unicef UK. With over 10 years of experience in the sector working across the main channels of DM, F2F, DRTV and digital as well as integrated campaigns on a global scale. She loves presenting and mentoring, most recently helping to set up FemMentored a programme specifically for women in the third sector, with 200 participants on the latest cohort. Tash also loves the theatre and live comedy so is always good to ask for recommendations for what to see!

Nigel Magson & Jessamyn Parker

Föreläsning/Seminar: KPIs or just PIs?  Building Metrics to measure your Fundraising Programme

Jessamyn and Nigel work for Adroit Data & Insight, a specialist insight agency, which works extensively but not exclusively in the Not-for-Profit sector. Adroit deliver insight for over a hundred charities each year around the world. We help charities make better decisions through data; this includes data collection and storage, building fundraising metrics, and presenting findings back through deep-dive analysis and reporting.

We will provide a framework approach to developing metrics used to measure fundraising programmes, to help your organisation make informed data driven decisions. The outcome of the session is to share an approach for developing your fundraising metrics, from strategy through to insight.

The seminar will be in English.

About Nigel:
Nigel Magson is the CEO for Adroit Data & Insight and has over 30 years experience in the data services industry, developing innovative approaches to systems, data management and insight thinking. Nigel founded Adroit, an insight agency specialising in the not-for-profit sector with offices in the UK and Spain.  Adroit runs the IFL Forum INDIGO global benchmarking programme on behalf of major NGOs and work with NGOs globally to develop fundraising metrics, provide fundraising campaign services, and undertake analysis and systems development.

He-founded the UK Insight Special Interest Group for the Institute of Fundraising in 2006, to champion and develop insight skills and application in the sector. In 2014 Nigel was recognised through the Outstanding Contribution Award for his role in developing the group and raising the professional use of insight and analytics in the sector. 

About Jessamyn:
Jessamyn Parker is working as a Senior Reporting and Insight Analyst at Adroit. She has over 5 years’ experience in the data, insight, and analytics industry, with a particular interest in storytelling and data visualization. Jessamyn joined Adroit back in 2019 and has since focused on delivering analysis and reporting solutions to help charities around the world make informed, data-led decisions. Jessamyn leads the insight deliverables for the INDIGO Benchmarking Study; a collaborative initiative that allows organisations to compare their fundraising performance to other NGOs at a market and global level. As part of this, Jessamyn helps present up to 20 interactive market webinars, drawing out key market trends across a range of fundraising metrics. For 2023, Jessamyn is leading the re-design of the INDIGO Reporting Suite, with a focus on user experience, clear narrative, and making use of developments in the latest (Power BI) technology.

Niklas Bondesson

Föreläsning: Kommunikation som ger effekt!

Att nå ut med sin marknadskommunikation blir allt svårare. Kanalerna blir fler och fler och konkurrensen om uppmärksamheten hårdnar år för år. Reklamtröttheten är utbredd. Så hur ska man göra för att nå ut och bryta igenom? För att få effekt av investeringarna i marknadskommunikation? Med utgångspunkt från en analys av ca 200 kommunikationskampanjer som tävlat i effekttävlingen 100-wattaren sedan 2020 går Niklas igenom de viktigaste framgångsfaktorerna som framträder i analysen. Bland annat kring valet av kanaler och betydelsen av kreativitet för att få maximal effekt. Föredraget ger dig möjlighet att lära från de allra mest effektiva kampanjerna. Analysen som presenteras har tidigare publicerats i rapporten Kommunikation som ger effekt!, släppt av NoA Consulting och Sveriges Annonsörer under senhösten 2022.

Om Niklas: 
Niklas Bondesson är ekonomie doktor vid Stockholms universitet samt grundare till byrån NoA Cosulting där han idag fortfarande är verksam. Niklas forskar i marknadsföring på Stockholms universitet och har publicerat ett flertal studier och branschrapporter om varumärkesbyggande och kommunikation. Han är sedan 2020 aktiv inom Sveriges Annonsörers Effektkommitté och startade innan dess Sveriges Kommunikationsbyråers (KOMM:s) Effektkommitté. Niklas har också mer än 15 års erfarenhet av strategisk rådgivning i marknadsföringsfrågor.

Niklas Laninge

 

Föreläsning: Varför gör inte människor som vi vill? Öka engagemanget och givandet med beteendeinsikter?

Beteendeförändring är kärnan i de flesta utmaningar. Trots det är förståelsen för vad som påverkar viktiga beteenden låg. Föreläsningen ger dig en inspirerande förklaring av de psykologiska drivkrafterna som påverkar givarens beteenden. Du får ett verktyg för att förstå vad som hindrar givaren att engagera sig mer eller vara kvar hos er. Slutligen får du exempel på hur kommunikation, design och erbjudanden kan se ut om de utgår från hur människor fungerar.

Föreläsningen passar alla som vill förstå mer om hur människor fungerar och vilka drivkrafter som ligger bakom beteenden som är viktiga för organisationen. Du som arbetar operativt med insamling, kampanjer och opinionsbildning kommer få flera konkreta metoder du kan omsätta i ditt arbete.

Om Niklas: 
Niklas Laninge är psykolog och VD för Nordic Behaviour Group AB. Sedan 2010 har han hjälpt organisationer förändra beteenden m h a beteendeinsikter, nudging och beteendedesign. Han har författat tre böcker på temat och hjälper idag privata och offentliga organisationer. Niklas inleder Insamlingsforum 2023. 

Paul de Gregorio

Föreläsning/Seminar: Mobilisation: Engaging the public at scale – How the digital mobilisation model can help us engage the public at scale and deliver active participation in our vision, mission and goals.

People have power and it’s our responsibility to help them use it to change the world. Organisations from all over the world have used digital techniques as the catalyst to build or harness the energy of existing movements in order to bring about the change they want to see. Greenpeace, grassroots campaigning groups and countless political campaigns from all over the world have applied movement building techniques to their successes and we can learn a lot from them. Paul will explain the theory behind mobilisation and movement building and give reasons why your organisation should explore the model to remain relevant. He will give examples of how organisations have activated this thinking to drive successful public engagement, campaigning and fundraising activities. This session will leave you with the inspiration, knowledge and examples to enable you to explore digital mobilisation at your organisation.

Paul is our closing-speaker on Thursday afternoon and will join us online from the UK.

About Paul:
Paul de Gregorio is the founder of Rally and a leading digital engagement & mobilisation strategist. Rally works with organisations fighting for a fairer, healthier, safer, greener, more equal world. Paul has worked with charities, campaign groups and membership organisations all over the world, including (but not limited to), American Civil Liberties Union, Amnesty International, Anti Slavery International, Cancer Research UK, Friends of the Earth, Greenpeace, Joint Council for the Welfare of Immigrants, The Labour Party, Mermaids, Plan UK, Refuge, Stonewall, Terrence Higgins Trust, The Trussell Trust and UN Women UK – to deliver mobilisation, fundraising and campaigning activity that engages the public at scale and inspires them to take action.

He can often be found on Twitter: @pauldegregorio
Rally Website: https://www.wearerally.co.uk/
Rally IG: https://www.instagram.com/LIFEATRALLY/
Rally Twitter: https://twitter.com/LifeAtRally

 

Paul Ferris & Maria Halvorsen

 

Föreläsning: 20 000 nya medlemmar:  Lärdomar från en rekordhöst hos Naturskyddsföreningen!

Tiotusentals valde under hösten att bli medlemmar i Naturskyddsföreningen – och att ge pengar varje månad. Aldrig tidigare har föreningen fått så många nya medlemmar (eller månadsgivare) under så kort tid. Så hur gjorde man? Maria Halvorsen (Naturskyddsföreningen) och Paul Ferris (Reform Act) drar deras viktigaste lärdomar bakom ett viralt Instagram-inlägg, en massa mailutskick, och en ännu större massa medlemmar.

Om Paul:
Paul Ferris är kampanjchef och insamlingsstrateg hos Reform Act/Reform Society – en byrå som hjälper människor och sina kunder att förändra världen med strategi, kreativitet och digitala verktyg. Han är uppväxt i Australien och har jobbat med digital insamling och engagemang sedan MySpace var stort. Han jobbar just nu med bland annat med Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen och Svenska Afghanistankommittén.

Om Maria: 
Maria Halvorsen är chef över enheten för privat insamling på Naturskyddsföreningen, med övergripande ansvar för insamling från privatpersoner, medlemsvärvning och lojalitet. Hon har jobbat med insamling i över 10 år, tidigare på bland annat Radiohjälpen och Diabetesfonden.

Rebecka Lönnroth & Ylva Christiansson

         

Föreläsning: AI för civilsamhället – var börjar man?

Vinnova har beslutat att genomföra en fyraårig satsning, tillsammans med AI Sweden, med målet att stimulera samt stärka kommuners och civilsamhällets kapacitet och förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens. Civilsamhällets organisationer har stora möjligheter att med hjälp av AI ta sig an nya utmaningar och bedriva en mer effektiv och (rätts)säker verksamhet. De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån, sitt i grunden, höga förtroendekapital bland medborgarna. Men hur tar man de första stegen för att påbörja sin AI-resa?

AI Sweden kommer dela med sig av sina perspektiv och erfarenheter samt sitt arbete med kraftsamlingen och de möjligheter som finns inom ramen för satsningen. Detta gör tillsammans med Ylva Christiansson, projektledare för Friends projekt (AutoIarm).

Seminariet passar dig som leder och/eller bedriver utveckling inom civilsamhället och som är nyfiken på att veta mer om hur det går att använda AI för att utveckla en verksamhet och hur man tar de första stegen på en sådan resa. Efter seminariet kommer deltagarna förhoppningsvis få insyn i vilka möjligheter som finns och hur man kan gå till väga för att börja arbeta med AI.

Om Rebecka: 
Rebecka Lönnroth är programledare på AI Sweden och driver den satsning som heter Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Rebecka har arbetat med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor under många år och har en bakgrund från både kommunal och regional sektor, däribland som regionutvecklare inom digitalisering och AI i Västra Götalandsregionen. Hon har även arbetat på Infrastrukturdepartementet och där varit med och drivit policyfrågor kopplat till samhällets digitalisering och digital inkludering. Hon har även en bakgrund som managementkonsult på företaget Governo.

Om Ylva:
Ylva Christiansson jobbar som projektledare för Friends projekt (AutoIarm). Ylva har lång erfarenhet av att arbeta inom civilsamhället, både i Sverige och internationellt.

Rickard Salzmann

Föreläsning: : ”Lokala målen – Västerås stadsmissions ”varför” som länkar ihop det lokala samhällsengagemanget med Agenda 2030”

Med en bred roll i en liten organisation som börjar växa till en mellanstor, kan utmaningarna vara många. I Rickards fall har det handlat om att öka kunskapen kring vad Västerås stadsmission gör, vilka som vi finns till för och vad organisationens arbete gör för nytta – även för den som inte lever i ett utanförskap. Samtidigt behövde stadsmissionen i Västerås paketera sitt erbjudande på ett sätt som kunde vara relevant för fler potentiella företagspartners. Resultatet blev ett nytt sätt att kommunicera utifrån organisationens ”varför” och ett koncept som kan jämföras med en lokal version av de globala målen.

Idag är Lokala målen ryggraden i Västerås stadsmissions kommunikation och kopplar ihop det lokala samhällsengagemanget med Agenda 2030 – vilket visat sig vara intressant för flera företag, inte minst större sådana. Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar i en liten eller mellanstor organisation och/eller har en bred roll inom insamling/kommunikation. För dig kan föreläsningen inspirera till att tänka annorlunda kring hur ni kan kommunicera för att få fler att förstå nyttan i att stötta just er. För dig som arbetar med insamling mot företag kan det vara intressant och inspirerande utifrån hur man kan paketera sitt erbjudande gentemot större företag.

Om Rickard: 
Rickard Salzmann jobbar som Insamlings- & kommunikationschef på Västerås stadsmission. Rickards roll är bred och uppdraget går ut på att skapa förutsättningar för organisationen att kunna hjälpa fler människor som lever i utanförskap i Västerås – med hjälp av insamling och kommunikation.

 

Sofia Breitholtz & Disa Jernudd


Föreläsning: Partnerskap mellan sektorer är mer än bara enstaka gåvor

För att lösa många av de utmaningar som vi står inför som samhälle idag måste vi enas över sektorsgränser. Förändring tar tid och långsiktighet är helt avgörande. Det var utifrån denna insikt Reach for Change startade sin verksamhet 2010 och har sedan dess fokuserat på samarbeten med företag som går djupare än att bara bestå av rena transaktioner. Ett exempel på ett lyckat sådant är det samarbete organisationen har tillsammans med företagen Kivra och Hogia – där samarbetet har blivit inbyggt i affären. Genom vad de kallar Den goda lönespecen går en del av varje löneutbetalning till Reach for Change. Hör Sofia Breitholtz, VD Reach for Change och Disa Jernudd, Head of B2B Marketing på Kivra, dela med sig av lärdomar och råd hur man kan tänka kring samarbeten som gynnar både organisationen, företaget och samhället både här och nu men kanske även främst på lång sikt.

Seminariet passar dig som jobbar med insamling/samarbete, kommunikation och/eller i en ledande position för en ideell organisation. Du kan förvänta dig att bli inspirerad och förhoppningsvis väcks tankar om hur du kan utveckla och ta befintliga och nya samarbeten till nya höjder.

Om Sofia:
Sofia Breitholtz är en driven samhällsvisionär som tror på kraften att föra samman olika sektorer och perspektiv för att lösa globala utmaningar. Hon har en passion för världens viktigaste resurs; våra barn samt inspirerande kvinnor och empatiskt ledarskap. Hon har tidigare arbetat på EY samt har erfarenhet av utvecklingssamarbete för EU i södra Afrika och socialt företagande som vice VD för Solvatten. Hon har också tjänstgjort i ett flertal styrelser för sociala företag och varit styrelseordförande för Prinsessan Sofias organisation Project Playground i flera år.

Om Disa:
Disa Jernudd är sedan i våras Head of B2B marketing på Kivra. Innan dess var hon generalsekreterare för den ideella föreningen Kodcentrum och är även privat engagerad i ideell föreningsverksamhet med fokus på utlandsbistånd. Disa har jobbat mycket internationellt inom interkulturell kommunikation, marknadsföring och utbildning.

Stefan Blomqvist

Föreläsning: När gammalt möter nytt – att välja rätt kanal för att öka givandet

Numera ekar det ibland tomt i den fysiska brevlådan som en följd av vår digitaliserade tillvaro. Men faktum är att vi kan påvisa stora fördelar med att använda det fysiska brevet när du ska närma dig dina givare. Verkar det krångligt? Tror du att det är dyrt? Det behöver det inte alls vara. Det viktiga är att du räknar på vad varje investerad kommunikationskrona ger tillbaka till din organisation i form av gåvor. Vi vill damma av det fysiska adresserade brevet, som fortfarande är väldigt effektivt för insamling av gåvor. Du kommer att få se exempel på vad det kan ge tillbaka till er organisation i jämförelse med andra kanalval.

Några bonuspunkter:
· Vi visar hur enkelt det är att köpa billigare porto genom konkreta exempel i vår portooptimeringstjänst.
· Vi visar hur man kan paketera utskicket på ett sådant sätt att ni betalar lägre moms.
· Vi visar hur ni kan styra landningsdag för era insamlingsbrev för bästa effekt.
· Vi visar hur det fysiska brevet kan kombineras med det digitala genom QR koder för Swishbetalning och anmälan till digitalt autogiro som ger trogna givare.

Om Stefan:
Stefan Blomqvist är VD och grundare av 21grams. Han har lång erfarenhet av affärsutveckling och internationell försäljning inom fysisk och digital kommunikation. 21grams är ett techbolag med smarta lösningar inom fysisk och digital distribution av kommunikation och betalningsunderlag. De tillhandahåller tjänster såsom QR-koder för Swish och digitalt autogiro, e-fakturor och distribution i alla kanaler.

Susanna Skarrie

Föreläsning: Så kan medlemstidningen gå från att samla damm till att sätta agendan och vinna journalistpriser!

Hem & Hyra har lyckats med konststycket att både ha nöjda läsare och sätta sina hyresrätten på agendan. Tidningens satsning på granskande och fördjupande journalistik har både prisats och fått ett stort genomslag för våra frågor i hela samhället. Läsningen digitalt har tredubblats under de senaste åren. Så hur lyckades vi? Vad och vilken är den vinnande strategin? Det får du höra på det här seminariet!

Seminariet passar för alla som är intresserade av journalistik och samhällsdebatt, kanske även kommunikatörer. Du kan lära dig hur medlemstidningen kan gå från att vara en dammsamlare till att bli en aktör med genomslag i samhällsdebatten.

Om Susanna:
Susanna Skarrie är chefredaktör/ansvarig utgivare/vd för Hem & Hyra. Hon har jobbat som journalist i fyrtio år, de senaste sexton åren på Hem & Hyra, som hon också var med och startade. Hem & Hyra är Hyresgästföreningens medlemstidning. Redaktionen är helt självständig och har 30 medarbetare över hela landet.

Thomas Frostberg

Foto: Jenny Leyman

 

Panelsamtal: ”Vad händer när godheten ifrågasätts?”

Engagemang utifrån gemensamma intressen är grunden för civilsamhällets organisering. Ett engagemang som ofta också baseras på medmänsklighet, solidaritet och omtanke. Men på senare år har bland annat humanitära insatser och klimatengagemang kommit att ifrågasättas alltmer – i vissa fall till den grad att den bakomliggande viljan att göra gott för andra misstänkliggjorts genom etiketter som ”godhetssignalering” och ”godhetsknarkare”.

Vad innebär det när så väl individer som ideella organisationer ifrågasätts för sina humanistiska värderingar? Och hur påverkar det mediernas bevakning av frågorna, när det plötsligt blivit politiskt inkorrekt att ge samhällets svagaste en röst? Vad händer med forskningen när fakta och vetenskapliga resultat plötsligt debatteras som om de vore forskarens personliga åsikter? Möt ledande företrädare för civilsamhället, medierna och akademin i ett samtal om vad som händer när godhet och humanism blir ifrågasatt.

Thomas Frostberg kommer att leda panelsamtalet.

Om Thomas:
Thomas Frostberg är ekonomijournalist som särskilt intresserat sig för hållbarhetsfrågor i näringslivet och den privata sektorns roll i samhällsutvecklingen, bland annat när det gäller Agenda 2030, socialt företagande och filantropi. Han arbetar för Sydsvenskan och Dagens Industri och grundade Dagens Nyheters hållbarhetssatsning DN Global utveckling 2016. Sedan flera år tillbaka följer han ett antal svenska filantroper för ett bokprojekt och har även tillbringat flera månader på resande fot i USA för att studera filantropins roll där.

 

 

Tobias Eltell

Föreläsning: Marknadsföring eller samhällsinformation?

Idag klassas kommunikation från ideella organisationer som samhällsinformation och inte som marknadsföring vilket innebär att ideella organisationer inte lyder under marknadsföringslagen. Men vad är egentligen skillnaden och vad händer när ideella organisationer börjar kommunicera på ett sätt som mer och mer liknar reklam? Under det här passet går vi igenom olika lagar och regelverk som påverkar både marknadsföringen och insamlingen av gåvor samt tittar lite extra noga på just skillnaden mellan marknadsföring och samhällsinformation.

Om Tobias:
Tobias Eltell har varit verksam som jurist och föreläsare inom marknadsrätt och reklamjuridik i flera decennier: nu som jurist på Bonnier News AB, men även tidigare på Sveriges Annonsörer, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), Reklamombudsmannen (RO) och TV4.

Åsa Wikforss

 

Onsdagens avslutningsföreläsning: ”Demokratin i postsanningens tid”

Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. Hur hänger de två kriserna samman? Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskapen och demokratin och granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det demokratiska samhället. Vad bör vi vara uppmärksamma på? Hur kan vi bäst skydda demokratin och varför spelar det roll?

Om Åsa:
Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Sedan 2019 leder hon ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsmotstånd, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Hon är författare till boken ”Alternativa fakta” och aktuell med boken ”Därför Demokrati”. Hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien.