Engångsgivandet svagt under första kvartalet

Det regelbundna givandet växer mycket långsamt, medan engångsgåvorna inte når upp i paritet med motsvarande kvartal förra året trots stort fokus i media på den humanitära situationen i Gaza. Det visar den senaste kvartalsstatistiken för Q1 2024 från Giva Sverige.

De totala intäkterna från regelbundna gåvor, engångsgåvor och övriga gåvor under första kvartalet 2024 blev 3 procent lägre än samma kvartal 2023. I februari 2023 inträffade den omfattande jordbävningen i Syrien/Turkiet vilket delvis kan förklara det högre givandet samma period föregående år. Samtidigt är nu ett stort fokus på situationen i Gaza men trots detta är summan av engångsgåvor 9 procent lägre än första kvartalet 2023.

Detta kan indikera en viss givartrötthet då engångsgivandet, som ofta är starkt kopplat till plötsliga omvärldshändelser, utvecklas så pass svagt. Summan av regelbundna gåvor stiger under samma tidsperiod med en procent.

Att värdet av det regelbundna givandet fortsatt stiger är positivt, samtidigt är det en så liten ökning att inflationen urholkar värdet. Regelbundet givande står för ungefär 70 procent av de totala gåvorna från allmänheten så det är ett mycket viktigt givande för organisationerna, och blir ännu viktigare när engångsgivandet är svagare, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Medelstora organisationer med mellan 25-99 mkr i insamlade medel visar dock en tydlig tillväxt både vad gäller regelbundna gåvor och engångsgåvor, medan de största organisationerna med mer än 100 mkr i insamlade medel samlat in något mer via regelbundna gåvor än 2023, men värdet av engångsgåvorna är 12 procent lägre. Det är således de största organisationerna som just nu drabbas hårdast av det tuffa ekonomiska klimatet.

En ljuspunkt är att Gåvoindex (FMI) steg i april utifrån att ett flertal organisationer rapporterade ökat givande från allmänheten under månaden. Detta sammanfaller med att flera ekonomiska indikatorer börjat peka uppåt, som ett tecken på en stärkt svensk ekonomi. Även om givandet under första kvartalet inte utvecklades positivt, gör organisationerna även i kvartalsrapporten en fortsatt positiv prognos för allmänhetens givande, vilket också stöds av Gåvoindex.

Länk till Gåvostatistiken Q1 2024
Länk till Gåvoindex (FMI)
Länk till all statistik från Giva Sverige

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93

Om rapporten ”Nyckeltal för gåvor”
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels för Q1 2024, dels som en längre tidsserie från Q4 2022. Det är 47 organisationer som har delat sin statistik under Q1 varav 39 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q1 2022 fram till Q1 2024. De 47 organisationer som bidragit till sammanställningen står tillsammans för cirka 87% av intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten. Rapporten ger även en prognos för utvecklingen av intäkterna från allmänheten och företag för 2024.