Ny lägesrapport för givande visar på en blandad bild för 2022

Ökade elkostnader och en rusande inflation innebar en stor osäkerhet kring hur givandet skulle utvecklas under december, årets viktigaste gåvomånad. Giva Sveriges senaste lägesrapport visar att givandet stod sig starkt i december jämfört med 2021, men att det skiljer sig åt beroende på organisationens storlek och ändamål.

Ungefär en tredjedel av de 75 organisationer som svarat på enkäten för Giva Sveriges senaste lägesrapport om givandet uppger att gåvor från allmänheten ökade under december 2022 jämfört med december 2021. Lika många svarar dock att givandet från allmänheten minskade. Däremot verkar gåvor och bidrag från företag vara mer stabilt där flest uppger en oförändrad utveckling jämfört med ett år tillbaka. Det är framförallt större organisationer och/eller organisationer med socialt arbete eller humanitärt bistånd som främsta ändamål som ser ett ökat givande från både allmänheten och företag.

Det är tydligt att konjunkturläget sätter civilsamhällets organisationer på stora prov, där de större kan ha en fördel i att de har fler insamlingskanaler och därmed fler möjligheter att hitta rätt sätt att nå sina potentiella givare men också att de har mer resurser, både personal och finansiellt. Att organisationer med socialt arbete eller humanitärt bistånd som primära ändamål ser ökningar i gåvor och bidrag från allmänheten och företag kan vara effekter av ökad fattigdom både i Sverige och internationellt men också det fortsatta kriget i Ukraina och minskningen av biståndet har varit viktiga frågor på dagordningen vilket gör att dessa ändamål har fått mer fokus.

För helåret 2022 är också bilden av givandet blandad, men trots att något fler organisationer uppger att deras intäkter från allmänheten minskar under 2022 kommer ändå de totala intäkterna från gåvor och bidrag öka markant då invasionen av Ukraina inneburit ett kraftigt ökat givande totalt sett. Sett till helåret är det fler organisationer som anger att gåvor och bidrag från företag samt stiftelser och organisationer ökar under 2022 jämfört med det antal som säger att det minskar.

Lägesrapporten visar också att de flesta organisationer ännu inte har behövt reducera sin personalstyrka, även om ett mindre antal säger att de har behövt minska på sin verksamhet. Anledningen är i högre grad minskade intäkter än ökade omkostnader.

Läs hela rapporten här.