Demokrativillkorsutredningen – så tycker Giva Sverige

Många av civilsamhällets organisationer är beroende av statliga bidrag för sin verksamhet. För att säkerställa att statliga medel går till organisationer som respekterar grundläggande värderingar om alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter är det viktigt att demokrativillkoren för bidragsgivningen är tydligt formulerade. Våren 2018 tillsattes en utredning för att se över demokrativillkoren och den 31 oktober var sista dagen att lämna in remissvar.

Då flera av Giva Sveriges medlemsorganisationer förutom gåvor också finansieras av statliga medel och Giva Sverige som branschorganisation har ett omfattande kvalitetsarbete för att värna god och etisk styrning har vi flera beröringspunkter med utredningen. Vi välkomnar ett förtydligande av villkoren och är övergripande positiva till utredningens förslag men det är två områden vi ser på med oro.

Värna det självständiga och fria civilsamhället

Giva Sverige ser en risk i att ett förtydligat demokrativillkor så som föreslaget i utredningen kan leda till inskränkningar av det fria och självständiga civilsamhället. Det är en riskfylld balansgång som inleds då det lämnar ett utrymme för tolkningar över tid. Gränserna för vad som anses omfattas av demokrativillkoret kan komma att förflyttas eller grunden för demokrativillkoret kan förändras, vilket skulle kunna vara ett första steg mot en inskränkning av det självständiga och fria civilsamhället.

Ansvarskedjan sträcker sig för långt

Utredningen föreslår en ansvarskedja som sträcker sig långt och det ser vi med oro på. Både att en enskild föreläsare anses företräda organisationen och att ett riksförbund eller en paraplyorganisation kan hållas ansvariga för vad en lokalförening eller samarbetsorganisation företar sig kan få negativa konsekvenser. Det riskerar att stänga ute engagemang  samt att skapa kostnader och misstänksamhet då riks- och paraplyorganisationerna kan komma att behöva samla information om vad lokalorganisationerna och deras företrädare företar sig. Vi ser att det finns fara för att det skapas en misstänksamhet och försiktighet mellan organisationer och mellan organisationer och enskilda människor, som kan leda till att vi som civilsamhälle blir sämre på att verka inkluderande. Att en organisation kan hållas ansvarig för enskilda föreläsares uttalanden kan begränsa samtal och kunskapsutbyten.

Organisationsform får inte avgöra vilka som kan söka statliga medel

Flera av Giva Sveriges medlemmar bedriver idag sin verksamhet i stiftelseform vilket genom formuleringar i demokrativillkor exkluderar dem från att söka en del statliga medel. Giva Sverige anser att en organisation kan bedriva verksamhet som främjar demokrati samt vara en demokratibärare och bidra till en demokratisk skolning även fast de inte är demokratiskt uppbyggda. Det viktiga i sammanhanget anser vi vara att de aktörer som kan visa på bäst effekt av sin verksamhet bör vara de som får möjlighet att ansöka om bidragen.

Läs hela Giva Sveriges yttrande över Demokrativillkorsutredningen här