Givandet till ideella organisationer slår rekord under 2022

Branschorganisationen Giva Sveriges prognos för 2022 visar att givandet till ideella organisationer inte bara blir högre än 2021 utan också slår rekord med marginal, trots det försämrade konjunkturläget. Det är framför allt givandet från både allmänhet och företag i samband med invasionen av Ukraina som står för den stora ökningen.

Prognosen, som bygger på en enkät om preliminära resultat för helåret 2022, visar att gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer slår rekord. Under 2021 samlade organisationerna in totalt 9,7 miljarder kronor och nu väntas drygt 12 miljarder kronor där ökningen i huvudsak utgörs av stöd till Ukraina. Enkäten pekar också på att näringslivets stöd har ökat markant under 2022 med engagemang från en bredd av företag.

– Den stora uppslutningen från både allmänheten och företag till stöd för Ukraina är exceptionell. Bidragen från företagen utgör dessutom en större andel av givandet än vid tidigare kriser och katastrofer, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Ökat givande gäller inte alla ändamål
Även om det totala givandet ökar, gäller ökningen inte alla organisationer. Drygt 40% av organisationerna uppger att givandet från allmänheten minskar till deras organisation och 20% att det är oförändrat. Organisationer vars ändamål har hamnat i skuggan av förra årets stora fokus; invasionen av Ukraina och det ökade kostnadsläget med större utsatthet som följd, har haft det svårare att engagera till givande från allmänheten. Däremot är det en mer positiv bild av företagens stöd även till dessa organisationer.

-Även om det sker en nedgång i givandet från allmänheten till vissa ändamål är det generellt ett brett stöd från både allmänhet och företag för organisationer med kapacitet, kunskap och kontakter att agera för olika viktiga frågor på kort och lång sikt. Men det är klart att det finns en oro för hur givandet under 2023 kommer att påverkas av det ökade kostnadsläget och en lågkonjunktur, säger Charlotte Rydh.

Givarviljan fortsatt hög under 2023 hos allmänheten och företag
I enkäten ger organisationerna även sin syn på prognosen för givandet under 2023. Den visar att organisationer med insamlade medel över 100 miljoner kronor är mindre positiva till utvecklingen för gåvor och bidrag det kommande året jämfört med 2022, medan mindre organisationer är mer positiva inför 2023. Detta är naturligt då de större organisationerna i högre grad haft rekordstort givande under 2022 och det är mindre sannolikt att nå till lika höga nivåer under 2023.

– Vi har varit lite försiktiga i vår prognos inför 2023 men om vi bortser från det stora givandet till Ukraina tror vi på ett svagt ökat givande det kommande året. Vi tänker att det fortsatt finns en stark givarvilja, sedan är vi så klart väldigt uppmärksamma på konjunkturläget, säger Johan Bååthe, avdelningschef Kommunikation & Insamling på Rädda Barnen.

Den givarviljan kan återigen ses i samband med jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien, där Giva Sveriges medlemsorganisationer upplever ett stort engagemang från allmänheten och företagen, dock inte på samma nivåer som för Ukraina.

De tillfrågade organisationerna anger också en fortsatt hög tilltro till företagens stöd under 2023 där närmare 8 av 10 bedömer att bidragen från företag kommer att öka eller vara oförändrade.

– Det gångna året har varit ett väldigt fint företagsgivarår, både från mindre och större företag, men vi vet inte hur lågkonjunkturen slår på deras givarvilja. Vi ser framför allt att de större företagen blir än mer engagerade i att lösa våra stora samhällsutmaningar i partnerskap och samverkan med civilsamhället, vilket är en spännande utveckling. Vi hoppas och tror att företagen kommer att fortsätta stödja civilsamhället i samma utsträckning som tidigare, avslutar Johan Bååthe.

 ———————————–
Om undersökningen
Prognosen för intäkter från gåvor och bidrag bygger på en enkät till Giva Sveriges 51 största medlemmar (organisationer som har 25 mkr eller mer i intäkter från gåvor och bidrag) under perioden 16 januari – 15 februari 2023. Medlemmarna har besvarat frågor om preliminära insamlingsresultat för 2022. Totalt har 42 organisationer besvarat enkäten. Dessa 42 organisationer står för 81% av de totala intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten bland Giva Sveriges medlemmar.

I slutet av maj lanseras Giva Sveriges årliga rapport med en mer omfattande analys av givandet och den ideella sektorns insamlingsstatistik, med resultat från alla närmare 180 medlemsorganisationer.

Mer information
För mer information och för att komma i kontakt med organisationer, kontakta Mårten Palmefors, mårten@givasverige.se