Stor osäkerhet för civilsamhällets finansiering på grund av covid-19 

Enligt en ny undersökning från Giva Sverige förutspår de ideella organisationerna en minskad insamling av gåvor i och med coronaviruset, samtidigt som många ser ökade behov inom sina verksamhetsområden. Men organisationerna märker även ett ökat engagemang från allmänheten. 

Undersökningen, som genomfördes den 25-30 mars och har besvarats av 90 organisationer, syftar till att ge en bild av hur den nuvarande situationen med spridningen av covid-19 påverkar insamlingen av gåvor samt att undersöka hur civilsamhällets ändamålsverksamhet nu förändras.

55 procent av de medverkande organisationerna förutspår att intäkterna från gåvor, donationer och bidrag kommer att minska i och med coronaviruset. 42 procent menar att läget är osäkert och det är för tidigt att uttala sig. Av de anledningar till minskningen som nämns märks det ekonomiska läget och uteblivna insamlingsaktiviteter.

Civilsamhällets organisationer har agerat snabbt för att förbereda sig på den nya ekonomiska verkligheten. Nästan 20 procent uppger att de har behövt göra minskningar i bemanning eller personal.

– Civilsamhället riskerar att drabbas dubbelt av den pågående kampen mot smittspridningen av coronaviruset. Att organisationerna drabbas ekonomiskt kan i längden leda till att även de målgrupper som organisationerna finns till för drabbas, genom neddragningar. Samtidigt är det troligt att behoven kommer att öka. Det är utan tvekan viktigare än någonsin att säkerställa finansieringen av civilsamhället, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Ökat engagemang hos allmänheten 
Samtidigt som intäkterna förväntas minska ser insamlingsorganisationerna nu ett ökat intresse från allmänheten att engagera sig, exempelvis som volontärer. 20 procent av organisationerna upplever ett större engagemang från volontärer och medlemmar än innan coronakrisen.

Vad gäller givarviljan hos allmänheten tar den sig olika uttryck hos olika organisationer. 10 procent av organisationerna har märkt av en ökad givarvilja medan 14 procent upplever en minskning. 35 procent har inte sett någon skillnad i givarviljan och 41 procent anser att det är för tidigt att uttala sig.

Inställd verksamhet – men även nya initiativ 
Även organisationernas verksamhet påverkas av coronavirusets spridning, vilket kan drabba de målgrupper som organisationerna är till för. Drygt 40 procent av organisationerna uppger att de nu ställer in planerad verksamhet för sina målgrupper. Men det finns även många exempel på hur civilsamhället nu ställer om och visar prov på såväl kreativitet som anpassningsförmåga. Knappt 7 av 10 organisationer har tagit fram nya aktiviteter och initiativ med anledning av coronavirusets spridning. Det kan handla om att ställa om till verksamhet online, men även att genomföra akuta insatser för utsatta eller utöka öppettider på stödlinjer via telefon.

Mer information 
Ladda ner rapporten 
Webbartikel: Civilsamhället ställer om

Om undersökningen 
Undersökningen genomfördes som en webbenkät och skickades till Giva Sveriges 157 medlemmar, av vilka 90 besvarade den. Genomförandeperioden var den 25-30 mars 2020.