Giva Sverige undertecknar deklaration för en stark demokrati

I år är det hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Giva Sverige undertecknade idag Deklaration för en stark demokrati och kommer under året att bidra till att uppmärksamma och stärka demokratin genom olika aktiviteter.

Deklarationen för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år som leds av Peter Örn och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati 2021 fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

– Den svenska demokratin är i år hundra år, men vi kan inte ta den för given. Under det här året kommer vi att intensifiera vårt fokus på civilsamhällets viktiga roll för en stark demokrati, och vi uppmanar även våra medlemmar att skriva under deklarationen, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Den 17 mars arrangerar Giva Sverige Nordens största konferens om engagemang, givande och samarbete; Insamlingsforum. Konferensen inleds av Peter Örn som även deltar i ett samtal om civilsamhällets roll för en stark demokrati.

Giva Sverige åtaganden under demokratiåret 2021:

  • Giva Sverige är en ideell förening med tydlig demokratisk förankring genom medlemskapets åtagande. I såväl utvecklingsarbete som löpande verksamhet arbetar Giva Sverige för att involvera medlemmarna i olika arbets- och referensgrupper som ett led i att också stärka den ideella sektorn.
  • Giva Sverige kommer även att uppmana sina medlemmar att skriva under Deklaration för en stark demokrati.
  • Civilsamhället är en av grundbultarna i utvecklingen och förankringen av demokratin. Giva Sverige är en av initiativtagarna till samverkansprojektet Nysta; civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Målet är att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället. Nysta kommer under 2021 att bjuda in till dialoger och seminarier för att öka insyn och möjlighet till att delaktighet bland representanter inom civilsamhället. Arbetet genomförs i sex arbetsgrupper, varav en arbetar specifikt med demokratiutveckling.
  • Genom vår dagliga verksamhet för ökad privat finansiering av ideella organisationer som ett led i att stärka civilsamhället arbetar vi löpande med att visa på det engagemang för och i civilsamhället som givande innebär.
  • Giva Sverige kommer under 2021 att kommunicera vikten av demokratin, civilsamhällets roll i demokratin, riskerna för krympande utrymme för civilsamhället och att demokratin i Sverige fyller 100 år genom att integrera det i våra utbildningar och evenemang. Kommunikationen kommer att ske i olika kanaler inför och under dessa tillfällen men också som del av innehållet. Ett exempel är vår konferens Insamlingsforum 2021 den 17 mars som inleds med ett anförande av Peter Örn och följs av ett samtal med fokus på civilsamhällets roll för demokratin.