10 år kvar till 2030- Hur når vi de globala målen?

Med det nya decenniet framför oss har vi nu 10 år kvar att uppfylla Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi ställde frågan till några av våra medlemmar om vilka delmål de arbetar med, på vilket sätt de arbetar och vad som krävs för att målen ska uppfyllas.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare, WaterAid

Skolbarn visar Cecilia hur man tvättar händerna,
Lucknow, Uttar Pradesh, Indien 2017

Vilka SDGs arbetar WaterAid med?
Vår utgångspunkt är SDG6, rent vatten och sanitet till alla. Men mål 6 och just tillgång till rent vatten och sanitet går verkligen som en blå tråd genom de flesta av de globala målen, så med utgångspunkt i mål 6 arbetar vi också exempelvis med mål 1# fattigdomsbekämpning, 3# hälsa, 4# utbildning, 5# jämställdhet och 13# klimat.

På vilket sätt arbetar ni och vad krävs i er mening för att uppnå dem?
Vi ser tyvärr att världen ligger efter i arbetet för att nå mål 6, och därmed flera av de andra målen. I nuvarande takt kommer mål 6 inte att nås till 2030. WaterAids analys är att för att nå mål 6 krävs större fokus på detta det mest grundläggande för utveckling genom mer finansiering, bättre koordinering och ökat fokus på hållbarhet i de system som implementeras.

WaterAid arbetar för att uppnå målen genom att globalt lyfta frågan, och nationellt stötta länder att utveckla och genomföra planer, budgetar och strategier för hur målen ska nås. Vi arbetar också genom så kallade modellprojekt med att visa och utbilda myndigheter och andra aktörer i hur de kan genomföra effektiva och hållbara insatser, en strategi vi kallar ”do some influence the rest”. Men vi arbetar också genom att stötta människor och samhällen att kräva av sina regeringar och myndigheter att satsa tillräckliga resurser för att uppnå målen och uppfylla deras mänskliga rättigheter. Så vi arbetar på alla nivåer, globalt, nationellt och lokalt.

De globala målen är ett fantastiskt verktyg för att analysera den utveckling som sker (eller inte sker). De ger oss möjlighet att sätta press på regeringar och myndigheter, engagera fler aktörer så som företag, och stötta samhällen att kräva sina rättigheter.

Helena Lind, Insamlings- och kommunikationschef, Diakonia

Helena Lind, Diakonia
Fotograf: Martina Holmberg

Hur jobbar Diakonia med de globala hållbarhetsmålen?

Diakonias vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld. Organisationen har arbetat med långsiktigt utvecklingssamarbete i över 50 år. Idag har vi landkontor i 23 länder. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ligger därför väl i linje med Diakonias vision, mission och strategier, även om vi inte arbetar med alla mål utan främst 1, 2, 5, 8, 10, 13, 16 and 17, dvs de som ligger närmast de områden vi framför allt jobbar med; mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Det är också en viktig princip i Agenda 2030 att målen och arbetet ägs och leds av varje land och att fokus ligger på den lokala kontexten. Diakonia driver inga egna projekt utan arbetar alltid tillsammans med lokala organisationer som gjort analysen av vad problemen är i just den kontexten och har bra förslag på hur man kan arbeta just där.

I vår årsbok är det lätt att se hur de olika målen i Agenda 2030 kopplar till Diakonias arbete och resultat. Just nu håller vi på att arbeta fram en ny strategi som ska gälla från 2021 och i arbetet framöver kommer vi troligen att kommunicera ännu tydligare på vilka sätt Diakonias arbete bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Victor Åström, ansvarig för Agenda 2030, Naturskyddsföreningen

Victor Åström, Naturskyddsföreningen

Vilka hållbarhetsmål arbetar ni på Naturskyddsföreningen med? På vilket sätt arbetar ni och vad krävs i er mening för att uppnå dem?

Naturskyddsföreningen arbetar med ett flertal av de globala målen. Dels indirekt, genom att mycket av vår ordinarie verksamhet inom exempelvis jordbruk, klimat, hav, skog och biologisk mångfald bidrar till exempelvis mål 2, 7, 13, 14 och 15. Men vi arbetar även i specifika projekt direkt med vissa utvalda mål. Ett sådant exempel är mål 4 om utbildning, där vi särskilt fokuserar på lärande för hållbar utveckling (mål 4.7). Vi jobbar med skolor kring just Agenda 2030, för att främja elevers kunskap om olika hållbarhetsfrågor.

För att nå de 17 globala målen så krävs en gemensam global kraftansträngning som vi sannolikt aldrig har sett prov på tidigare. Världens ledare måste höja blickarna och inse att business as usual inte längre är ett alternativ, och att vi dessutom har bråttom.  Samtidigt är just förtjänsten med agendan att den är allas vår gemensamma överenskommelse om hur vi ska nå en bättre värld, vilket vi bara kan om vi samarbetar och tar oss an de 17 målen i sin helhet.