Gåvoindex visar på lägre givande i februari

Gåvoindex (FMI) går nu in på sitt andra år och jämfört med 2023 visar indexet en större optimism både kring givandet föregående månad och givandet om ett år. Jämfört med föregående månad är gåvoindex ett steg upp i februari och landar på 63. Det är dock stora skillnader mellan större och mindre organisationer, där större organisationer ser en sämre utveckling i nuläget.

I februari 2023 när Gåvoindex introducerades hamnade indexet på 60, främst drivet av att förhoppningen om givandet om ett år var hög. Nu när ett år har gått kan det konstateras att lågkonjunkturen fortsatt hänger i, vilket gör att givandet för många organisationer är kvar på liknande nivåer som för ett år sedan. Förhoppningen till det framtida givandet har dock ökat ytterligare, i takt med att det kommer in positiva signaler från omvärlden, som till exempel prognoser om framtida räntesänkningar. Samtidigt är det stora skillnader mellan stora och små organisationer.

–  Gåvoindex har under 2023 visat att givandet legat i linje med eller stundtals överträffat förväntningarna med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget för många hushåll. Början av 2024 pekar på ett oförändrat givande och det som mest tydligt har ändrats är en mer positiv tilltro till givandet om ett år. Forskning visar att givandet i sämre tider ofta hamnar på en platå och sedan tar fart igen när allmänheten åter får mer resurser att röra sig med. Den förhoppningen gör att prognosen för det framtida givandet nu stiger, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden (FMI Nuläge) och prognosen om ett år (FMI Prognos) hos Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet.

Februaris Gåvoindex visar dock på tydliga skillnader mellan de större givarorganisationerna och de mindre. FMI Nuläge för de stora givarorganisationerna med mer än 25 mkr i insamlade medel ligger på 44, vilket visar på att merparten av de stora organisationerna ser ett minskande eller oförändrat givande under februari. Uppfattningen om givandet om ett år bland dessa organisationer ligger dock på 80, vilket är den högsta nivån som uppmätts för indexet sedan starten. Så även om februari månad inte nådde de nivåer som förväntades hos de större organisationerna är tilltron på ökat givande om ett år väldigt hög. Hos de mindre givarorganisationerna är det fler som ser ett ökat givande än ett minskande vilket ger ett FMI nuläge på 54 medan FMI Prognos hamnar på 73.

Om Gåvoindex/Fundraising Managers Index (FMI)

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet är en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga och generalsekreterare hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar jämfört med vad de förväntat sig, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.

Mer om Gåvoindex och hur det tas fram

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97