Ny rapport visar på stabilt givande i december och tillförsikt inför 2023

Ny gåvostatistik för fjärde kvartalet 2022 visar att givandet var stabilt, trots alla de orosmoln som seglat upp på horisonten under hösten som ökande kostnader och en skenande inflation. Det totala givandet för 2022 har ökat markant, framför allt tack vare det execeptionella engagemanget från både allmänhet och företag i samband med invasionen av Ukraina. Preliminära siffror visar på drygt 12 miljarder kronor i gåvor, bidrag och samarbeten. Samtidigt innebär fokuset på Ukraina, och senare under året det sämre ekonomiska läget, att de största organisationer generellt sett haft en mer positiv utveckling för givandet under 2022.

Varje kvartal samlar Giva Sverige in statistik om gåvogivandet från allmänheten från de medlemsorganisationer som har totalt insamlade medel på över 25 miljoner kronor. Statistiken för Q4 2022 visar att regelbundna gåvor ligger kvar på ungefär samma nivå som de gjort sedan andra kvartalet. Konjunkturläget har alltså inte inneburit en stor nedgång i det regelbundna givandet, utan det har istället stabilierats på en platå. På årsbasis har regelbundna gåvor ökat med cirka 4% för de tillfrågade organisationerna.

December är en viktig period för givande för många organisationer och det fanns en viss oro för hur allmänhetens givande skulle utvecklas i ljuset av kostnadsökningar och hög inflation. Rapporten visar dock att givandet av engångsgåvor var relativt starkt, framförallt bland de organisationer som har över 100 miljoner kronor i insamlade medel. Det finns en tendens till att givandet var mer koncentrerat till december än tidigare år, troligtvis ett utfall av att givarna har haft en större osäkerhet kring sin ekonomiska förmåga och därför väntat längre med att ge.

Splittrat utfall för organisationerna under 2022
Det preliminära utfallet för 2022 visar att fyra av tio organisationer uppger ett ökat givande från allmänheten samtidigt som lika många säger att de ser ett minskat givande. Det visar att förutsättningarna till finansiering från allmänheten har sett olika ut för ideella organisationer under 2022. Detta är framför allt en följd av engagemanget för Ukraina. Drygt en tredjedel, 36%, bedömer att invasionen av Ukraina har bidragit till ökat givande medan 31% uppger att givandet till deras organisation har minskat p.g.a invasionen. Framförallt de största organisationerna uppger en ökning av gåvor och bidrag efter invasionen av Ukraina.

Fortsatt hög tilltro till företagen och allmänhetens givande för 2023
För 2023 prognostiserar 8 av 10 organisationer ett oförändrat eller ökat givande från företag, medan 7 av 10 gör samma bedömning för allmänhetens givande. Detta indikerar att de organisationer som inte har sett sina ändamål vara i fokus under 2022 har goda förhoppningar om att kunna engagera företag och allmänhet igen under 2023. De största organisationerna tror emellertid i större utsträckning på ett minskat givande från allmänheten, vilket är naturligt med tanke på det rekordår i givande som de har bakom sig.

Läs hela rapporten här

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93

Om rapporten Nyckeltal för regelbundna gåvor och engångsgåvor
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels enbart för Q4 2022, dels som en längre tidsserie från Q4 2020. 44 organisationer har meddelat sin statistik under Q4 varav 27 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q4 2020 fram till Q4 2022. Dessutom ges en bild av det preliminära utfallet 2022 och en prognos för 2023.

Länk till alla rapporter från Giva Sverige