Förslaget om en stärkt spelreglering är en lättnad för civilsamhället

Genrebild Lotteriets starka värde

Den 26 januari presenterade regeringen lagrådsremissen ”En förstärkt spelreglering”. Lagrådsremissens övergripande intention att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad står vi bakom men till vår lättnad visade det sig att man lyssnat på remissvaren från företrädare för den ideella sektorn och allmännyttiga lotterier.

Remissen visar att lagstiftaren har förstått att allmännyttiga lotterier är väsensskilda från övriga spelformer och spelar en mycket viktig roll för civilsamhällets fortsatta finansiering. Bland annat har förslag lagts fram gällande förändrade och förenklade revisionskrav för de minsta lotterierna samt marknadsföringsmöjligheter som tar hänsyn till allmännyttiga lotteriers särart. Förslaget i promemorian om särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel föreslås inte i remissen. Det kvarstår att marknadsföringen av spel ska vara måttfull men att det särskilt ska beaktas hur stor risk spelet innebär för utvecklande av spelproblem och i vilken utsträckning marknadsföringen riskerar att nå personer under 18 år.

Att lagstiftaren tagit hänsyn till allmännyttiga lotteriers behov är av yttersta vikt för att ge förutsättningar för en livskraftig ideell spelvertikal och med den en fortsatt finansiering av civilsamhället.

Du kan läsa hela lagrådsremissen här