Hållbar finansiering- ett måste för att säkra ideella organisationers livskraft

Genom engagemang och professionalism bidrar civilsamhällets organisationer till samhällsnytta inom en mängd olika ändamål och verksamheter. För att säkra det svenska civilsamhällets roll som en samlande och demokratiutvecklande kraft är det därför viktigt att det finns en hållbar finansieringsmodell. Tvärtom befinner sig idag många civilsamhällesorganisationer i en situation där den ekonomiska förutsägbarheten är låg och ideella organisationers framtid som samhällsbärande röst är därför osäker. För detta, anser Giva Sverige, krävs det långsiktiga lösningar och tvärpolitiskt engagemang i frågan om civilsamhällets finansiering.

På plats i Almedalen
Under ett fullsatt seminarium i Almedalen, arrangerat av Giva Sverige tillsammans med Forum, diskuterades hur vi kan skapa en hållbar finansiering som säkrar ideella organisationers livskraft. Inbjudna politiker fick ge sina perspektiv på hur de ser på möjligheten till tvärpolitiska beslut kring flera olika lösningar.

Politiker måste uppvärdera den folkliga filantropin 
Idag finns överenskommelser, gemensamma åtaganden och samarbetsavtal som finansierar och bidrar ekonomiskt till flera av civilsamhällets organisationers verksamheter och ändamål. Samtidigt är många projektmedel tidsbegränsade och bidrag både från staten och andra givare är ofta kraftigt riktade. Både Giva Sverige och Forum som representanter för civilsamhället ställer sig kritiska till detta och menar att detta har bidragit till att den ekonomiska förutsägbarheten är låg bland ideella organisationer. Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, menade att de finansieringsmöjligheter som finns idag kraftigt begränsar möjligheten till långsiktiga satsningar. En annan aspekt att ta hänsyn till när det gäller finansieringsmöjligheter är att titta på hur givandet och engagemanget också har förändrats de senaste åren.
–      Det är viktigt att vi (ideella organisationer) värnar vår röst i alla finansieringskällor. Givandet och därmed engagemanget ser annorlunda ut idag än tidigare, och därför måste politiker uppvärdera folkfilantropin.

Från vänster: Lars Bryntesson, Regionpolitiker, Region Stockholm, (S), Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum, Jakob Forssmed, Riksdagsledamot, (KD), Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige. Foto: Liv Bolmgren.

Giva Sverige menar att en bred folkfilantropi kan stärka civilsamhällesorganisationers möjligheter att vara en röst i samhället och för detta krävs det att politiker ser över de finansieringsmöjligheter som finns och hur de både bli fler samt utvecklas i takt med hur engagemanget förändras.

Vikten av diversifierad finansiering
Vikten av långsiktighet och hållbarhet i finansieringen av civilsamhället menade Charlotte Rydh, kräver en mer stabil och diversifierad finansiering, och framhävde att det är dags att ta ett mer strategiskt grepp om finansiering och också våga prata mer om pengar inom organisationerna. Samtalet ledde vidare till diskussion kring hur politikerna ser på möjligheter till mer långsiktig bidragsgivning, nya former av samarbetsavtal, IOP:er och även skattereduktion för gåvor.
Jakob Forssmed (KD) vill öka den ideella sektorns bidrag till välfärdssamhället:
Ideella sektorn står för minst 3 % av välfärdssamhället idag men 10 % vore bättre.
Forssmed menade att enskilda människors engagemang är viktigt att uppvärdera och som ett led i detta vill han också se att KD vill utvecklar skattereduktionen för gåvor till att omfatta fler ändamål. Även Lars Bryntesson (S) ser gärna en fortsatt dialog och samtal kring skattereduktion för gåvor och lyfte också behovet av att skapa en större samsyn kring IOP:er. Samtliga som deltog i samtalet var överens om att det finns ett behov av att hitta fler mötesplatser mellan politiker och civilsamhället.

”Vi behöver också ett slags riskkapital, få bidrag och resurser till annat än bara ändamål – då kan vi utvecklas!” avslutar Charlotte Rydh, Generalsekretarere Giva Sverige

Text: Liv Bolmgren och Sofia Karlsson