Ledare: För att få beslutsfattarna att förstå skillnaden mellan kommersiellt och ideellt måste vi agera tillsammans

Charlotte Rydh

I Giva Sveriges stadgar anges att vårt huvudsakliga ändamål är att ”….öka givandet i Sverige i syfte att främja allmännyttiga ändamål och skapa bra förutsättningar för medlemmarna att samla in medel på ett förtroendeingivande sätt.

Utifrån stadgarnas ramverk är visionen för Giva Sverige Ett livskraftigt civilsamhälle som har en självklar roll och ges goda förutsättningar att verka för sina ändamål. Giva Sveriges fokus är civilsamhällets finansiering och särskilt hur privata gåvor, bidrag och samarbeten ger människor möjlighet att engagera sig och därmed möjliggör ett starkare civilsamhälle. Ett av våra tre huvuduppdrag är därför att vara en röst i frågor som påverkar givandet eller förutsättningarna för organisationer med privat finansiering. Det är ett uppdrag som har intensifierats och systematiserats de senaste åren, och som vi vill, och måste, stärka och utveckla ytterligare så att civilsamhället får tillgång det engagemang och de resurser som behövs för att kunna bidra till samhällsutveckling.

Ett av våra tre huvuduppdrag är att vara en röst i frågor som påverkar givandet

Aktuellt på agendan just nu är bland annat nya förslag för att begränsa marknadsföring för spel och lotterier, även för ideella organisationer, vilket skulle slå hårt mot civilsamhället eftersom lotterier är en viktig intäktskälla med lång tradition i Sverige. Ett annat likartat område där politikers ambition att begränsa kommersiella aktörers metoder skulle slå hårt mot ideella organisationer är nya förslag från Europaparlamentet i förhandlingen om E-privacy Regulation (ePR). De nya formuleringarna innebär att även politisk och icke-kommersiell kommunikation ska inkluderas i det som definieras som ”direktmarknadsföringskommunikation” och möjligheten för medlemsstater att behålla opt-out för telemarketing har tagits bort (som t ex NIX-registret). Om detta blir verklighet skulle konsekvensen bli att ideella organisationer inte längre kan ringa potentiella givare eller medlemmar utan ett samtycke, vilket i förlängningen innebär minskade intäkter från gåvor och färre medlemmar.

Ett helt annat område berör betalningar, där digitaliseringen och minskat monopol för bankerna driver på en snabb utveckling inom finanssektorn med både nya betalsätt och ny betalningsinfrastruktur i Norden. Nya betalsätt ger fler och enklare möjligheter för givande, men innebär också utmaningar för många organisationer att investera i nya tjänster och framför allt anpassa sin kommunikation och sina processer för att matcha de nya betalsätten som allmänheten väljer att använda. Penningtvätt och terrorismfinansiering är en relaterad fråga där den ideella sektorn emellanåt ses som en risksektor men framför allt hamnar i kläm när bankerna får allt större krav på sig att ha koll på sina kunder. Okunskap om hur ideella organisationer fungerar och var riskerna är kan innebära att organisationer ska redovisa vem som gett en liten gåva via Swish, något som i sig kan vara omöjligt eftersom personuppgifterna är begränsade.

Men, i princip är det ingen av de frågor vi arbetar med där vi kan nå framgång ensamma. Vi blir helt enkelt en starkare röst tillsammans med andra. På Europanivå samverkar vi tillsammans med andra inom ramen för European Fundraising Association. I Sverige agerar vi tillsammans med andra både ideella och kommersiella aktörer utifrån frågans karaktär.

Precis innan midsommar lanserade Nysta, Civilsamhällets nystartsgrupp, totalt 100 förslag till hur civilsamhället kan bli mer delaktiga i samhällsutvecklingen och få bättre förutsättningar för att verka utifrån sin särart. Förslagen riktar sig både till politiker och beslutsfattare och till civilsamhällets organisationer.

Nysta är ett resultat av samverkan inom civilsamhället. Ett exempel på att ensam inte är stark. Men också en konsekvens av den osäkerhet och frustration som pandemin gav upphov till. I tider av kris och oro måste helt nya vägar provas och plötsligt kan nya dörrar öppnas. En sådan dörr öppnades i och med gemensamma insatser för ökat och anpassat stöd för civilsamhällets organisationer under våren 2020. Initialt med paraplyorganisationerna Famna och Forum, och som i juli 2020 utvecklades till Nysta tillsammans med Civos, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Fremia och där representanter för en mängd organisationer från hela Sverige varit involverade i processen.

Vi är organisationer med olika ändamål och olika prioriterade frågor, men tillsammans kan vi poola våra resurser och kunskap för att nå större genomslag. Detta citat ur rapporten tycker jag speglar väl hur samarbetet inom Nysta är möjligt:

Det finns inte ett civilsamhälle i Sverige, men det finns en delad vision om ett Sverige med ett starkt och engagerat civilsamhälle för invånarnas bästa, nu och i framtiden.

De förslag som ligger närmast Giva Sveriges ändamål och uppdrag rör just förutsättningarna för civilsamhället; allt från skatt och moms till matchning av gåvor. När vi nu inom kort får möjlighet att återvända till våra arbetsplatser ser jag fram emot ett fortsatt och förstärkt löpande samarbete både med våra ”kontorsgrannar” på Klara Kyrkogata 1; Fremia, Famna och Forum samt inom ramen för Nysta.

Med en delad vision om ett starkt och livskraftigt civilsamhälle blir vi tillsammans en starkare röst!

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige